Kiedy się kocha zbyt mocno - to kocha się źle.


kiedy-ę-kocha-zbyt-mocno-to-kocha-ę-ź
maria kalergikiedysiękochazbytmocnotoźlekiedy sięsię kochakocha zbytzbyt mocnomocnokocha siękiedy się kochasię kocha zbytkocha zbyt mocnozbyt mocnokocha się źlekiedy się kocha zbytsię kocha zbyt mocnokocha zbyt mocnokiedy się kocha zbyt mocnosię kocha zbyt mocno

W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. -Gustaw Flaubert
w młodoś-kocha ę-ko­biety-które-przy­pomi­nają-tę pier­wszą-po­tem-kocha ę- dla­tego-że różą ę-między-sobą