Kiedy ma się wroga w środku, ma on nad nami przewagę. Przed samym sobą nie można uciec, a ja boję się nawet próbować.


kiedy-ę-wroga-w-środku-on-nad-nami-przewagę-przed-samym-sobą-nie-można-uciec-a-ja-boję-ę-nawet-próbować
william whartonkiedysięwrogaśrodkuonnadnamiprzewagęprzedsamymsobąniemożnauciecjabojęnawetpróbowaćkiedy masię wrogawroga ww środkuma onon nadnad naminami przewagęprzed samymsamym sobąsobą nienie możnamożna uciecja bojęboję sięsię nawetnawet próbowaćkiedy ma sięma się wrogasię wroga wwroga w środkuma on nadon nad naminad nami przewagęprzed samym sobąsamym sobą niesobą nie możnanie można ucieca ja bojęja boję sięboję się nawetsię nawet próbowaćkiedy ma się wrogama się wroga wsię wroga w środkuma on nad namion nad nami przewagęprzed samym sobą niesamym sobą nie możnasobą nie można ucieca ja boję sięja boję się nawetboję się nawet próbowaćkiedy ma się wroga wma się wroga w środkuma on nad nami przewagęprzed samym sobą nie możnasamym sobą nie można ucieca ja boję się nawetja boję się nawet próbować

Bronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę.W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić Należy się wystrzegać ludzi, o których zapominamy, bo tacy właśnie mają nad nami absolutną przewagę.Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata.Bądź taki, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą