Kiedy byłem mały, zaw­sze chciałem dojść na ko­niec świata.


kiedy-byłem-ły-zaw­sze-chciałem-dojść-na ko­niec-świata
ryszard riedelkiedybyłemmałyzaw­szechciałemdojśćna ko­niecświatakiedy byłembyłem małyzaw­sze chciałemchciałem dojśćdojść na ko­niecna ko­niec światakiedy byłem małyzaw­sze chciałem dojśćchciałem dojść na ko­niecdojść na ko­niec światazaw­sze chciałem dojść na ko­niecchciałem dojść na ko­niec światazaw­sze chciałem dojść na ko­niec świata

na ścianie cienie naszej przeszłości smugi po portretach które się zestarzały rysy kiedyś na­malo­wane kredką gdy byłem mały barwy wyblakłe jak sta­re fotografie kiedy za­mykam oczy mo­je ściany zaczynają żyć włas­nym życiem szepcą wspominaja plotkują cza­sem wzdychają kiedyś chciałem prze­nieść się do in­nych ścian lecz spokój nie był już ten sam bo te ściany to mo­je dzieciństwo młodość też resztę już wiesz *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki wszys­tko ma swój czas, lecz nie zaw­sze ma miejsce kiedy prze­ry­wasz na wstępie nie licz że ko­niec do­pisze ci szczęście.Byłem bun­towni­kiem łagod­nym, najłagod­niej­szym z możli­wych, ale krańco­wym. Poszedłem do końca. Czy za da­leko? Chciałem unieść wszys­tkie nie­szczęścia świata ludzi. I zwa­riowałem. Ale czy od te­go? Nie wiem.Kiedy byłem mały, miałem bar­dzo ma­giczne mo­ce: wys­tar­czyło, aby unieścić mo­je ręce przed oczy­ma tak, aby stały się niewidzialne.Wczo­raj się do­wie­działam że mogłam stra­cic przy­jaciółkę na zaw­sze, po­wie­działa mi co zro­biła - cos co mogło skończyć jej życie....a ja nie mogę dojść do ciebie bo jes­tem świado­ma jak niewiele bra­kowało żebym ja stra­ciła...nie pot­ra­fie te­raz dojść do siebie....Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym.