Kiedy byłem małym chłop­cem, płakałem, że nie mam butów na sto­pach. Przes­tałem płakać, kiedy zo­baczyłem dziec­ko, które płacze, bo nie ma stóp.


kiedy-byłem-łym-chłop­cem-płakałem-że nie mam-butów-na sto­pach-przes­łem płakać-kiedy-zo­baczyłem-dziec­ko-które-płacze
bob marleykiedybyłemmałymchłop­cempłakałemże nie mambutówna sto­pachprzes­tałem płakaćkiedyzo­baczyłemdziec­koktórepłaczebo nie ma stópkiedy byłembyłem małymmałym chłop­cemże nie mam butówbutów na sto­pachkiedy zo­baczyłemzo­baczyłem dziec­koktóre płaczekiedy byłem małymbyłem małym chłop­cemże nie mam butów na sto­pachkiedy zo­baczyłem dziec­kokiedy byłem małym chłop­cem

Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać.Dwa ra­zy byłem na pro­gu ruiny: raz, kiedy zos­tałem w sporze po­kona­ny, a dru­gi raz - kiedy spór wygrałem.Płacze się nie wte­dy kiedy du­simy coś w so­bie, ale kiedy mówi­my o tym ko­muś, kto zaczy­na się zas­ta­nawiać, to ot­warcie przed kimś po­wodu­je że ot­wiera­my się również na płacz..... Płacze...Ja, kiedy zaczy­nałem, nie byłem za­dowo­lony, jak długo przy­jaciele chwa­lili mnie. Kiedy za­mil­kli, po­myślałem: oho! No, a gdy po­sypały się ra­dy, żebym przes­tał, że zaułek, że śle­pa dro­ga, że się kończę, wie­działem już, że wszys­tko dobrze.Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę.Narze­kałem, że nie mam butów, dopóki nie spot­kałem człowieka, który nie miał stóp.