Kiedy chcesz się cze­goś nau­czyć, nie trze­ba sięgać po książkę. Trze­ba z kimś porozmawiać.


kiedy-chcesz ę-cze­goś-nau­czyć-nie trze­ba-ęgać-po książkę-trze­ba z kimś-porozmawiać
s » Éric-emmanuel schmitt » pan ibrahim i kwiaty koranukiedychcesz sięcze­gośnau­czyćnie trze­basięgaćpo książkętrze­ba z kimśporozmawiaćkiedy chcesz sięchcesz się cze­goścze­goś nau­czyćnie trze­ba sięgaćsięgać po książkętrze­ba z kimś porozmawiaćkiedy chcesz się cze­gośchcesz się cze­goś nau­czyćnie trze­ba sięgać po książkękiedy chcesz się cze­goś nau­czyć

Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości.Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać.Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012 Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane.