Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...


kiedy-chcesz-wszys­tko-naprawić-oka­zuje-ę-że jest już-za późno-kiedy-chcesz-zro­bić-coś-dobrze-zaw­sze-wychodzi-ź-kiedy-chcesz-być
mitriakiedychceszwszys­tkonaprawićoka­zujesięże jest jużza późnozro­bićcośdobrzezaw­szewychodziźlebyćszczęśliwysta­nie sięco to szczęściezburzydla­tegozaw­szetrze­bana początkudob­rze sięzastanowićczyto co ro­bisznie jest złemboto złoprzy­niesieci sa­mekłopotyktóry­minie będzieszumiałso­bieporadzićdlate­gowszys­tkiegołzysą niepotrzebnealejed­nakpłynąkiedy chceszchcesz wszys­tkowszys­tko naprawićnaprawić oka­zujeoka­zuje sięże jest już za późnoza późno kiedykiedy chceszchcesz zro­bićzro­bić coścoś dobrzedobrze zaw­szezaw­sze wychodziwychodzi źleźle kiedykiedy chceszchcesz byćbyć szczęśliwyszczęśliwy zaw­szezaw­sze sta­nie sięsta­nie się coścoś co to szczęścieco to szczęście zburzyzburzy dla­tegodla­tego zaw­szezaw­sze trze­batrze­ba na początkuna początku dob­rze siędob­rze się zastanowićzastanowić czyczy to co ro­biszto co ro­bisz nie jest złemnie jest złem bobo to złoto zło przy­niesieprzy­niesie ci sa­meci sa­me kłopotykłopoty zz który­miktóry­mi nie będziesznie będziesz umiałumiał so­bieso­bie poradzićporadzić dladla te­gote­go wszys­tkiegowszys­tkiego łzyłzy są niepotrzebnesą niepotrzebne aleale jed­nakjed­nak płynąkiedy chcesz wszys­tkochcesz wszys­tko naprawićwszys­tko naprawić oka­zujenaprawić oka­zuje sięże jest już za późno kiedyza późno kiedy chceszkiedy chcesz zro­bićchcesz zro­bić cośzro­bić coś dobrzecoś dobrze zaw­szedobrze zaw­sze wychodzizaw­sze wychodzi źlewychodzi źle kiedyźle kiedy chceszkiedy chcesz byćchcesz być szczęśliwybyć szczęśliwy zaw­szeszczęśliwy zaw­sze sta­nie sięzaw­sze sta­nie się cośsta­nie się coś co to szczęściecoś co to szczęście zburzyco to szczęście zburzy dla­tegozburzy dla­tego zaw­szedla­tego zaw­sze trze­bazaw­sze trze­ba na początkutrze­ba na początku dob­rze sięna początku dob­rze się zastanowićdob­rze się zastanowić czyzastanowić czy to co ro­biszczy to co ro­bisz nie jest złemto co ro­bisz nie jest złem bonie jest złem bo to złobo to zło przy­niesieto zło przy­niesie ci sa­meprzy­niesie ci sa­me kłopotyci sa­me kłopoty zkłopoty z który­miz który­mi nie będzieszktóry­mi nie będziesz umiałnie będziesz umiał so­bieumiał so­bie poradzićso­bie poradzić dlaporadzić dla te­godla te­go wszys­tkiegote­go wszys­tkiego łzywszys­tkiego łzy są niepotrzebnełzy są niepotrzebne alesą niepotrzebne ale jed­nakale jed­nak płyną

Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa