Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze.


kiedy-człowiek-jest za­kocha­ny-uka­zuje ę-światu-­kim-ja­kim-po­winien-być-zawsze
simone de beauvoirkiedyczłowiekjest za­kocha­nyuka­zuje sięświatuta­kimja­kimpo­winienbyćzawszekiedy człowiekczłowiek jest za­kocha­nyuka­zuje się światuświatu ta­kimja­kim po­winienpo­winien byćbyć zawszekiedy człowiek jest za­kocha­nyuka­zuje się światu ta­kimja­kim po­winien byćpo­winien być zawszeja­kim po­winien być zawsze

Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze.Kiedy sa­mobójstwo jest w modzie, przy­bywa sa­mobójców – ten fakt uka­zuje naj­wy­raźniej całą głupotę mo­dy i po­dej­rza­ny jej urok. Człowiek prag­nie być mod­ny na­wet za cenę swe­go życia.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje.Koło fortuny może się odwrócić, mimo to należy pozostać tym, kim się jest. Bez względu na okoliczności trzeba być zawsze sobą. Teraz i na zawsze.