Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek.


kiedy-człowiek-stworzy-coś-co jest podzi­wiane-przez-wszys­tkich-mówi­my-że jest to cu­dow­ne-ale-kiedy-ob­serwu­jemy-zmianę-dnia
Ścigany przez niedźwiedziekiedyczłowiekstworzycośco jest podzi­wianeprzezwszys­tkichmówi­myże jest to cu­dow­nealekiedyob­serwu­jemyzmianędniaw nocsłońceksiężycgwiaz­dyna niebiei zmieniające siępo­ryro­kuna ziemia takżedoj­rze­wająceowo­cemu­simyso­bieuświado­mićże jest to wy­nikiempra­cyko­gośktopo­siadawiększąmocniżczłowiekkiedy człowiekczłowiek stworzystworzy cośco jest podzi­wiane przezprzez wszys­tkichale kiedykiedy ob­serwu­jemyob­serwu­jemy zmianęzmianę dniadnia w nocgwiaz­dy na niebiena niebie i zmieniające sięi zmieniające się po­rypo­ry ro­kuro­ku na ziemia także doj­rze­wającedoj­rze­wające owo­cemu­simy so­bieso­bie uświado­mićże jest to wy­nikiem pra­cypra­cy ko­gośkto po­siadapo­siada większąwiększą mocmoc niżniż człowiekkiedy człowiek stworzyczłowiek stworzy cośco jest podzi­wiane przez wszys­tkichale kiedy ob­serwu­jemykiedy ob­serwu­jemy zmianęob­serwu­jemy zmianę dniazmianę dnia w nocgwiaz­dy na niebie i zmieniające sięna niebie i zmieniające się po­ryi zmieniające się po­ry ro­kupo­ry ro­ku na ziemia także doj­rze­wające owo­cemu­simy so­bie uświado­mićże jest to wy­nikiem pra­cy ko­gośkto po­siada większąpo­siada większą mocwiększą moc niżmoc niż człowiek