Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.


kiedy-dzieci-nic-nie ro­bią- ro­bią-głupstwa
henry fieldingkiedydziecinicnie ro­bią ro­biągłupstwakiedy dziecidzieci nicnic nie ro­bią ro­bią głupstwakiedy dzieci nicdzieci nic nie ro­biąkiedy dzieci nic nie ro­bią

Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców.Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku.Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego.Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć.Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć.