Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.


kiedy-dzieci-nic-nie ro­bią- ro­bią-głupstwa
henry fieldingkiedydziecinicnie ro­bią ro­biągłupstwakiedy dziecidzieci nicnic nie ro­bią ro­bią głupstwakiedy dzieci nicdzieci nic nie ro­biąkiedy dzieci nic nie ro­bią

Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców. -Jean Baptiste de Beauvais
ko­biety-nie lu­bią-bo­haterów-lu­bią-zwycięzców
Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow
pas­ja­mi-lu­biła-ludzi-którzy-to-co ro­bią-ro­bią-po mistrzowsku
Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego