kiedy dziew­czę obiecało umo­wa była śmieciowa kiedy się wypięło zro­biła się o dzieło. dzięki ;) 


kiedy-dziew­czę-obiecało-umo­wa-była-śmieciowa-kiedy ę-wypięło-zro­biła ę-o dzieło-dzięki- 
bystry.76kiedydziew­częobiecałoumo­wabyłaśmieciowakiedy sięwypięłozro­biła sięo dziełodzięki kiedy dziew­czędziew­czę obiecałoobiecało umo­waumo­wa byłabyła śmieciowaśmieciowa kiedy siękiedy się wypięłowypięło zro­biła sięzro­biła się o dziełokiedy dziew­czę obiecałodziew­czę obiecało umo­waobiecało umo­wa byłaumo­wa była śmieciowabyła śmieciowa kiedy sięśmieciowa kiedy się wypięłokiedy się wypięło zro­biła sięwypięło zro­biła się o dziełokiedy dziew­czę obiecało umo­wadziew­czę obiecało umo­wa byłaobiecało umo­wa była śmieciowaumo­wa była śmieciowa kiedy siębyła śmieciowa kiedy się wypięłośmieciowa kiedy się wypięło zro­biła siękiedy się wypięło zro­biła się o dziełokiedy dziew­czę obiecało umo­wa byładziew­czę obiecało umo­wa była śmieciowaobiecało umo­wa była śmieciowa kiedy sięumo­wa była śmieciowa kiedy się wypięłobyła śmieciowa kiedy się wypięło zro­biła sięśmieciowa kiedy się wypięło zro­biła się o dzieło

Kiedy trze­ba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i cze­kał, góra zro­bi się mniejsza. -H. Jackson Brown
kiedy-trze­ba-wspiąć ę-na górę-nie myśl-że jak będziesz-stał-i cze­kał-góra-zro­bi ę-mniejsza
Kiedy zwykły człowiek zdo­bywa wiedzę,sta­je się mędrcem; kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie Zen  -Autor nieznany
kiedy-zwykły-człowiek-zdo­bywa-wiedzęsta­ ę-mędrcem-kiedy-mędrzec-osiąga-zro­zumienie-sta­ ę-zwykłym-człowiekiem-po­wie­dze­nie
Kiedy jest Ci nap­rawdę źle. Pójdź do łóżka, wypłacz się. Na ko­niec zjedz cze­koladę. Tyl­ko ona cię zro­zumie. ;)  -Katherina1990
kiedy-jest ci nap­rawdę-ź-pójdź do łóżka-wypłacz-ę-na ko­niec-zjedz-cze­koladę-tyl­ko ona-ę-zro­zumie-