Kiedy jej do­tykał, nie mógł do nie mówić. Kiedy ją kochał, nie mógł od niej odejść. Kiedy mówił, nie mógł słuchać. Kiedy wal­czył, nie mógł wygrać.


kiedy-jej-do­tykał-nie mógł-do nie mówić-kiedy ją kochał-nie mógł-od niej-odejść-kiedy mówił-nie mógł-słuchać
arundhati roykiedyjejdo­tykałnie mógłdo nie mówićkiedy ją kochałod niejodejśćkiedy mówiłsłuchaćkiedy wal­czyłwygraćkiedy jejjej do­tykałnie mógł do nie mówićnie mógł od niejod niej odejśćnie mógł słuchaćnie mógł wygraćkiedy jej do­tykałnie mógł od niej odejść

Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciałHerkules dwanaście ciężkich prac wykonał, a trzynastej nie mógł podołać - żony nie mógł poskromić.Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarowaćMały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”.