Kiedy kanibal używa noża i widelca, czy jest to oznaką postępu?


kiedy-kanibal-używa-noża-i-widelca-czy-jest-to-oznaką-postępu
stanisław lemkiedykanibalużywanożawidelcaczyjesttooznakąpostępukiedy kanibalkanibal używaużywa nożanoża ii widelcaczy jestoznaką postępukiedy kanibal używakanibal używa nożaużywa noża inoża i widelcajest to oznakąkiedy kanibal używa nożakanibal używa noża iużywa noża i widelcaczy jest to oznakąjest to oznaką postępukiedy kanibal używa noża ikanibal używa noża i widelcaczy jest to oznaką postępu

Kanibal to też człowiek. Nic, co ludzkie, nie jest mu obce.Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? ''Nie Pytaj..'' Nie py­taj mnie czy to Uczu­cie jest dob­re,czy złe! ..Nie mu­si mieć sen­su! ...To po pros­tu jest Sil­ne..! Po­nieważ, kiedy Jes­teśmy w swych ra­mionach, Ro­zu­miemy To i ,że ... ... Że nie ma­my głosu ! Kiedy Nasze Ser­ca mają wybór...! ...I Nie ma­my pla­nu na to, gdyż nie jest to w naszych rękach...'' Najprawdziwszą wielkości oznaką jest nienasycenie.Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy.Nieszczęście jest prawie zawsze oznaką fałszywej interpretacji życia.