Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie: kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet cnót.


kiedy-kobieta-kocha-przebacza-wszystko-nawet-zbrodnie-kiedy-nie-kocha-nie-przebacza-niczego-nawet-cnót
honore de balzackiedykobietakochaprzebaczawszystkonawetzbrodniekiedynieniczegocnótkiedy kobietakobieta kochaprzebacza wszystkonawet zbrodniekiedy nienie kochanie przebaczaprzebacza niczegonawet cnótkiedy kobieta kochakiedy nie kochanie przebacza niczego

Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.Kobieta przebacza niewierności, ale ich nie zapomina. Mężczyzna zapomina o nich, ale nie przebacza.Kobieta przebacza wszystko. Ale za to często przypomina o tym, że przebaczyła.(po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie Niczego równie trudno nie przebacza się komuś co jego zalet.Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią...