Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmeg nieba. Ale kiedy spadnie do piekła, to aż na same dno.


kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmeg-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-same-dno
deotymakiedykobietawzniesiesiędoniebatosiódmegniebaalekiedyspadniepiekłanasamednokiedy kobietakobieta wzniesiewzniesie sięsię dodo niebaaż dodo siódmegsiódmeg niebaale kiedykiedy spadniespadnie dodo piekłaaż nana samesame dnokiedy kobieta wzniesiekobieta wzniesie sięwzniesie się dosię do niebaaż do siódmegdo siódmeg niebaale kiedy spadniekiedy spadnie dospadnie do piekłaaż na samena same dnokiedy kobieta wzniesie siękobieta wzniesie się dowzniesie się do niebaaż do siódmeg niebaale kiedy spadnie dokiedy spadnie do piekłaaż na same dnokiedy kobieta wzniesie się dokobieta wzniesie się do niebaale kiedy spadnie do piekła

Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmego nieba, ale kiedy spadnie do piekła to aż na samo dno. -Deotyma
kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmego-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-samo-dno
Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie. -Mark Twain
wolę-iść-do piekła-ż-do nieba-gdyż-w tym-pier­wszym-zna­źli ę-wszys­cy-cieka­wi-ludzie
Od piekła lub nieba od­gradza nas tyl­ko życie, rzecz naj­kruchsza w świecie. -Blaise Pascal
od piekła-lub-nieba-od­gradza-nas-tyl­ko-życie-rzecz-naj­kruchsza-w świecie
Cza­sem tęsknię za dzieciństwem, kiedy śnieg był da­rem nieba, a Bóg pachniał kadzidłem. -jatoja
cza­sem-tęsknię-za dzieciństwem-kiedy-śnieg-był-da­rem-nieba-a bóg-pachniał-kadzidłem