Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmego nieba, ale kiedy spadnie do piekła to aż na samo dno.


kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmego-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-samo-dno
deotymakiedykobietawzniesiesiędoniebatosiódmegoalekiedyspadniepiekłanasamodnokiedy kobietakobieta wzniesiewzniesie sięsię dodo niebaaż dodo siódmegosiódmego niebaale kiedykiedy spadniespadnie dodo piekłaaż nana samosamo dnokiedy kobieta wzniesiekobieta wzniesie sięwzniesie się dosię do niebaaż do siódmegodo siódmego niebaale kiedy spadniekiedy spadnie dospadnie do piekłapiekła to ażaż na samona samo dnokiedy kobieta wzniesie siękobieta wzniesie się dowzniesie się do niebaaż do siódmego niebaale kiedy spadnie dokiedy spadnie do piekłado piekła to ażpiekła to aż naaż na samo dnokiedy kobieta wzniesie się dokobieta wzniesie się do niebaale kiedy spadnie do piekłaspadnie do piekła to ażdo piekła to aż napiekła to aż na samo

Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmeg nieba. Ale kiedy spadnie do piekła, to aż na same dno. -Deotyma
kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmeg-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-same-dno
Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie. -Mark Twain
wolę-iść-do piekła-ż-do nieba-gdyż-w tym-pier­wszym-zna­źli ę-wszys­cy-cieka­wi-ludzie
Od piekła lub nieba od­gradza nas tyl­ko życie, rzecz naj­kruchsza w świecie. -Blaise Pascal
od piekła-lub-nieba-od­gradza-nas-tyl­ko-życie-rzecz-naj­kruchsza-w świecie
Cza­sem tęsknię za dzieciństwem, kiedy śnieg był da­rem nieba, a Bóg pachniał kadzidłem. -jatoja
cza­sem-tęsknię-za dzieciństwem-kiedy-śnieg-był-da­rem-nieba-a bóg-pachniał-kadzidłem