Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.


kiedy-kochamy-nie-potrzebujemy-wiele-rozumieć-co-ę-dzieje-wokół-bo-wtedy-wszystko-dzieje-ę-w-nas-samych-i-wtedy-nawet-człowiek-może-zamienić
paulo coelhokiedykochamyniepotrzebujemywielerozumiećcosiędziejewokółbowtedywszystkonassamychnawetczłowiekmożezamienićwiatrzawszekiedykochamytopragniemybyćlepsiniżjesteśmykiedy kochamykochamy nienie potrzebujemypotrzebujemy wielewiele rozumiećco sięsię dziejedzieje wokółbo wtedywtedy wszystkowszystko dziejedzieje sięw nasnas samychsamych ii wtedywtedy nawetnawet człowiekczłowiek możemoże zamienićzamienić sięw wiatrbo zawszezawsze kiedykiedy kochamypragniemy byćbyć lepsilepsi niżniż jesteśmykiedy kochamy niekochamy nie potrzebujemynie potrzebujemy wielepotrzebujemy wiele rozumiećco się dziejesię dzieje wokółbo wtedy wszystkowtedy wszystko dziejewszystko dzieje siędzieje się wsię w nasw nas samychnas samych isamych i wtedyi wtedy nawetwtedy nawet człowieknawet człowiek możeczłowiek może zamienićmoże zamienić sięzamienić się wsię w wiatrbo zawsze kiedyzawsze kiedy kochamypragniemy być lepsibyć lepsi niżlepsi niż jesteśmy

Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nic -Winston Churchill
nigdy-nie-należy-bać-ę-gdy-coś-ę-dzieje-tylko-wtedy-kiedy-nie-dzieje-ę-nic
Śmiercią nie muszę się przejmować: kiedy my jesteśmy, nie śmierci - a kiedy jest śmierć, wtedy nas nie ma. -Epikur
Śmiercią-nie-muszę-ę-przejmować-kiedy-my-jesteśmy-nie-śmierci-a-kiedy-jest-śmierć-wtedy-nas-nie
Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś boli. -Sidonie Gabrielle Colette
gdy-jesteśmy-zazdroś-przekonujemy-ę-że-kochamy-tak-jak-przekonujemy-ę-że-żyjemy-kiedy-nas-coś-boli
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia, jak wtedy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud
nigdy-nie-jesteśmy-tak-bardzo-bezbronni-wobec-cierpienia-jak-wtedy-gdy-kochamy
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud
nigdy-nie-jesteśmy-tak-bardzo-bezbronni-wobec-cierpienia-jak-wtedy-gdy-kochamy