Kiedy mówię pro­siłabym o słuchanie Kiedy piszę pro­siłabym o odpowiedź Kiedy coś Ci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócz dziękuję 


kiedy-mówię-pro­łabym-o słuchanie-kiedy-piszę-pro­łabym-o odpowiedź-kiedy-coś-ci ofiaro­wuję-nie liczę-na nic-oprócz-dziękuję 
agnimkiedymówiępro­siłabymo słuchaniepiszęo odpowiedźcości ofiaro­wujęnie liczęna nicopróczdziękuję kiedy mówięmówię pro­siłabympro­siłabym o słuchanieo słuchanie kiedykiedy piszępiszę pro­siłabympro­siłabym o odpowiedźo odpowiedź kiedykiedy coścoś ci ofiaro­wujęci ofiaro­wuję nie liczęnie liczę na nicna nic opróczoprócz dziękuję kiedy mówię pro­siłabymmówię pro­siłabym o słuchaniepro­siłabym o słuchanie kiedyo słuchanie kiedy piszękiedy piszę pro­siłabympiszę pro­siłabym o odpowiedźpro­siłabym o odpowiedź kiedyo odpowiedź kiedy cośkiedy coś ci ofiaro­wujęcoś ci ofiaro­wuję nie liczęci ofiaro­wuję nie liczę na nicnie liczę na nic opróczna nic oprócz dziękuję kiedy mówię pro­siłabym o słuchaniemówię pro­siłabym o słuchanie kiedypro­siłabym o słuchanie kiedy piszęo słuchanie kiedy piszę pro­siłabymkiedy piszę pro­siłabym o odpowiedźpiszę pro­siłabym o odpowiedź kiedypro­siłabym o odpowiedź kiedy cośo odpowiedź kiedy coś ci ofiaro­wujękiedy coś ci ofiaro­wuję nie liczęcoś ci ofiaro­wuję nie liczę na nicci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócznie liczę na nic oprócz dziękuję kiedy mówię pro­siłabym o słuchanie kiedymówię pro­siłabym o słuchanie kiedy piszępro­siłabym o słuchanie kiedy piszę pro­siłabymo słuchanie kiedy piszę pro­siłabym o odpowiedźkiedy piszę pro­siłabym o odpowiedź kiedypiszę pro­siłabym o odpowiedź kiedy cośpro­siłabym o odpowiedź kiedy coś ci ofiaro­wujęo odpowiedź kiedy coś ci ofiaro­wuję nie liczękiedy coś ci ofiaro­wuję nie liczę na niccoś ci ofiaro­wuję nie liczę na nic opróczci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócz dziękuję 

http://myimaginezonee.blogspot.com/ przep­raszam za to , ale chciałabym nor­malnie zacząć ... pro­wadzę blo­ga z ima­gine­sami ... o 1D i in­nych 'gwiaz­dach' ... jeśli są tu ja­kieś di­rec­tioner­ki (i nie tyl­ko) pro­siłabym o luk­nięcie na blo­ga i zos­ta­wienie śla­du po so­bie ... będę wdzięczna równo za dob­re jak i złe ko­men­tarze ..zgóry dziękuję ;* Świat ofiaro­wuje nam cza­sami coś ta­kiego: krótką przerwę, kiedy nad rin­giem roz­brzmiewa gong i idziemy do na­rożni­ka, gdzie ktoś opat­ru­je nasze poobi­jane życie.Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę.Pa­da deszcz i spływa po szy­bie jak łzy po moich policzkach. Kiedy wyj­rzy Dwa ra­zy byłem na pro­gu ruiny: raz, kiedy zos­tałem w sporze po­kona­ny, a dru­gi raz - kiedy spór wygrałem.Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.