Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz.


kiedy-mężczyz­na- prob­lem-chce-żeby-ktoś-mu po­wie­dział-jak go roz­wiązać-kiedy ko­bieta- prob­lem-chce-usłyszeć
mark haddonkiedymężczyz­nama prob­lemchceżebyktośmu po­wie­działjak go roz­wiązaćkiedy ko­bietachceusłyszećże ją rozumieszkiedy mężczyz­namężczyz­na ma prob­lemżeby ktośktoś mu po­wie­działkiedy ko­bieta ma prob­lemchce usłyszećusłyszeć że ją rozumieszkiedy mężczyz­na ma prob­lemżeby ktoś mu po­wie­działchce usłyszeć że ją rozumiesz

Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Gdy widzisz prob­lem, al­bo szu­kasz jak go roz­wiązać, al­bo... rozwinąć...Ta ocho­ta jest pokręco­na a sens bar­dzo dziwny, ale chcę by po prob­le­mie...przyszedł prob­lem inny.Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca.Zaw­sze kiedy mam prob­lem, przy­po­mi­nają mi się Two­je słowa. Od ra­zu jest mi lżej. Roz­wiąza­nie przychodzi samo. Zaczy­nam wszys­tko od no­wa, tak jak­byś była tuż obok. Do­da­jesz siły. Wyz­nacz mi cel. --- z se­rii