Kiedy masz kiep­ski nastrój całuję Twój brzuch wiesz jak... kładziesz głowę na łonie, wypoczywasz głaszczę włosy mo­je pier­si są dla Twoich ust wybrednych kołyszę Cię czułością ja, rzad­ki kwiat miłości... de­dyko­wane ukochanemu 


kiedy-masz-kiep­ski-nastrój-całuję-twój-brzuch-wiesz-jak-kładziesz-głowę-na łonie-wypoczywasz-głaszczę-włosy-mo­-pier­-są dla
amakiedymaszkiep­skinastrójcałujętwójbrzuchwieszjakkładzieszgłowęna łoniewypoczywaszgłaszczęwłosymo­jepier­sisą dlatwoichustwybrednychkołyszęcięczułościąjarzad­kikwiatmiłościde­dyko­waneukochanemu kiedy maszmasz kiep­skikiep­ski nastrójnastrój całujęcałuję twójtwój brzuchbrzuch wieszwiesz jakjak kładzieszkładziesz głowęgłowę na łoniewypoczywasz głaszczęgłaszczę włosywłosy mo­jemo­je pier­sipier­si są dlasą dla twoichtwoich ustust wybrednychwybrednych kołyszękołyszę cięcię czułościączułością jarzad­ki kwiatkwiat miłościmiłości de­dyko­wanede­dyko­wane ukochanemu kiedy masz kiep­skimasz kiep­ski nastrójkiep­ski nastrój całujęnastrój całuję twójcałuję twój brzuchtwój brzuch wieszbrzuch wiesz jakwiesz jak kładzieszjak kładziesz głowękładziesz głowę na łoniewypoczywasz głaszczę włosygłaszczę włosy mo­jewłosy mo­je pier­simo­je pier­si są dlapier­si są dla twoichsą dla twoich usttwoich ust wybrednychust wybrednych kołyszęwybrednych kołyszę ciękołyszę cię czułościącię czułością jarzad­ki kwiat miłościkwiat miłości de­dyko­wanemiłości de­dyko­wane ukochanemu 

wras­tasz w mą duszę de­likat­nie jak okruszek głos twój ciepły jak puszek ser­ce kołysze czuję twój zapach na dłoniach wil­gotnych ustach zos­ta­wiasz ulot­ny ślad rzeźbisz swe imię każdą częścią mnie De­dyko­wany ... 5.06.2016 Malusia_035  Wysłuchuję się w ciszę - i słyszę bi­cie Twe­go serca. Przy­tu­lam się do ściany - i czuję kształt Twe­go ciała. Za­my­kam oczy - i widzę Twoją postać. Całuję kwiaty - mają smak Twoich ust. Do­ty­kam poręczy - i czuję ciepło Twej dłoni. Za­nurzam twarz w po­duszkę - ma za­pach Twoich włosów. Za­ty­kam uszy - i słyszę jak mówisz: Całuję oczęta - jeśli jesteś uśmiechnięta. Całuję buziaka - jeśli nie masz chłopaka. Całuję ramiona - jeśli jesteś spragniona. Całuję pozostałości - jeśli pragniesz miłości.Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO Ja Ty razem marzę... Chmu­ry na niebie wołam do ciebie wołam cię w ciszy nikt nie usłyszy Leżę na trawie wiat­rem się bawię całuję lekko ust twoich miękkość zaklętą w płatkach kwiatu bławatka Morfeuszu Oszu­kany kochanku Co noc przychodzę do ciebie Szu­kając ukojenia Bo wiesz, życie wpra­wia mnie w drżenie A o poranku Upar­cie niewierna Zostawiam Jak ciepłą jeszcze poduszkę Jak nie do­suszoną nie­chcianą łzę Wpół za­pom­niany kiep­ski sen Ale wiem - Sam przyj­dziesz kiedyś w czar­nym fraku Bez py­tań, bez kwiatów Z wie­cznością na ramieniu I krzyżykiem w ręce A mi ze wzruszenia Pęknie świat i serce