Kiedy masz kiep­ski nastrój całuję Twój brzuch wiesz jak... kładziesz głowę na łonie, wypoczywasz głaszczę włosy mo­je pier­si są dla Twoich ust wybrednych kołyszę Cię czułością ja, rzad­ki kwiat miłości... de­dyko­wane ukochanemu 


kiedy-masz-kiep­ski-nastrój-całuję-twój-brzuch-wiesz-jak-kładziesz-głowę-na łonie-wypoczywasz-głaszczę-włosy-mo­-pier­-są dla
amakiedymaszkiep­skinastrójcałujętwójbrzuchwieszjakkładzieszgłowęna łoniewypoczywaszgłaszczęwłosymo­jepier­sisą dlatwoichustwybrednychkołyszęcięczułościąjarzad­kikwiatmiłościde­dyko­waneukochanemu kiedy maszmasz kiep­skikiep­ski nastrójnastrój całujęcałuję twójtwój brzuchbrzuch wieszwiesz jakjak kładzieszkładziesz głowęgłowę na łoniewypoczywasz głaszczęgłaszczę włosywłosy mo­jemo­je pier­sipier­si są dlasą dla twoichtwoich ustust wybrednychwybrednych kołyszękołyszę cięcię czułościączułością jarzad­ki kwiatkwiat miłościmiłości de­dyko­wanede­dyko­wane ukochanemu kiedy masz kiep­skimasz kiep­ski nastrójkiep­ski nastrój całujęnastrój całuję twójcałuję twój brzuchtwój brzuch wieszbrzuch wiesz jakwiesz jak kładzieszjak kładziesz głowękładziesz głowę na łoniewypoczywasz głaszczę włosygłaszczę włosy mo­jewłosy mo­je pier­simo­je pier­si są dlapier­si są dla twoichsą dla twoich usttwoich ust wybrednychust wybrednych kołyszęwybrednych kołyszę ciękołyszę cię czułościącię czułością jarzad­ki kwiat miłościkwiat miłości de­dyko­wanemiłości de­dyko­wane ukochanemu