Kiedy miałem od 16 do 20 lat to zaw­sze tre­nowałem więcej. Często, kiedy biegałem, było już ciem­no i pa­dał deszcz, było strasznie, ale wte­dy wyob­rażałem so­bie jak strze­lam bramkę w naj­bliższą so­botę. Jeśli rzeczy­wiście ją strze­liłem, mój oj­ciec przy­pomi­nał mi po meczu, że to dzięki tym kil­ku do­dat­ko­wym prze­bieżkom, które so­bie zaaplikowałem.


kiedy-miałem-od 16 do 20 lat-to zaw­sze-tre­nowałem-więcej-często kiedy-biegałem-było-już-ciem­no-i pa­dał-deszcz-było-strasznie
frank lampardkiedymiałemod 16 do 20 latto zaw­szetre­nowałemwięcejczęsto kiedybiegałembyłojużciem­noi pa­dałdeszczstraszniealewte­dywyob­rażałemso­biejak strze­lambramkęw naj­bliższąso­botęjeśli rzeczy­wiścieją strze­liłemmójoj­ciecprzy­pomi­nałmi po meczuże to dziękitymkil­kudo­dat­ko­wymprze­bieżkomktórezaaplikowałemkiedy miałemmiałem od 16 do 20 latod 16 do 20 lat to zaw­szeto zaw­sze tre­nowałemtre­nowałem więcejbyło jużjuż ciem­nociem­no i pa­dałi pa­dał deszczbyło strasznieale wte­dywte­dy wyob­rażałemwyob­rażałem so­bieso­bie jak strze­lamjak strze­lam bramkębramkę w naj­bliższąw naj­bliższą so­botęjeśli rzeczy­wiście ją strze­liłemmój oj­ciecoj­ciec przy­pomi­nałprzy­pomi­nał mi po meczuże to dzięki tymtym kil­kukil­ku do­dat­ko­wymdo­dat­ko­wym prze­bieżkomktóre so­bieso­bie zaaplikowałemkiedy miałem od 16 do 20 latmiałem od 16 do 20 lat to zaw­szeod 16 do 20 lat to zaw­sze tre­nowałemto zaw­sze tre­nowałem więcejbyło już ciem­nojuż ciem­no i pa­dałciem­no i pa­dał deszczale wte­dy wyob­rażałemwte­dy wyob­rażałem so­biewyob­rażałem so­bie jak strze­lamso­bie jak strze­lam bramkęjak strze­lam bramkę w naj­bliższąbramkę w naj­bliższą so­botęmój oj­ciec przy­pomi­nałoj­ciec przy­pomi­nał mi po meczuże to dzięki tym kil­kutym kil­ku do­dat­ko­wymkil­ku do­dat­ko­wym prze­bieżkomktóre so­bie zaaplikowałem