Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił.


kiedy-myślę-i nic-nie wy­myślę-to so­bie-myślę-po co ja ty­-myśłem-żeby-nic-nie wy­myślić-prze­cież mogłem-nic-nie myść
jan twardowskikiedymyślęi nicnie wy­myślęto so­biemyślępo co ja ty­lemyślałemżebynicnie wy­myślićprze­cież mogłemnie myśleći ty­lesa­mobymwymyśliłkiedy myślęmyślę i nici nic nie wy­myślęto so­bie myślępo co ja ty­le myślałemżeby nicnic nie wy­myślićprze­cież mogłem nicnic nie myślećnie myśleć i ty­lei ty­le sa­mosa­mo bymbym wymyśliłkiedy myślę i nicmyślę i nic nie wy­myślężeby nic nie wy­myślićprze­cież mogłem nic nie myślećnic nie myśleć i ty­lenie myśleć i ty­le sa­moi ty­le sa­mo bymsa­mo bym wymyślił

Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił.Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic.Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.A ja myślę i myślę o tobie po prze­budze­niu, przed snem... Może ja jes­tem coś wi­nien to­bie? - bo ja wiem.Nic tak nie us­po­kaja jak jaz­da bu­sem z włas­ny­mi prze­myśle­niami... ~ Mrs Vercetti Nie ma nic piękniej­sze­go jak człowiek czy­nu zdol­ny do myśle­nia i uczucia.