Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił.


kiedy-myślę-i-nic-nie-wymyślę-to-sobie-myślę-po-co-ja-tyle-myśłem-żeby-nic-nie-wymyślić-przecież-mogłem-nic-nie-myść-i-tyle-samo-bym
jan twardowskikiedymyślęnicniewymyślętosobiemyślępocojatylemyślałemżebywymyślićprzecieżmogłemmyślećsamobymwymyśliłkiedy myślęmyślę ii nicnic nienie wymyślęsobie myślępo coco jaja tyletyle myślałemżeby nicnic nienie wymyślićprzecież mogłemmogłem nicnic nienie myślećmyśleć ii tyletyle samosamo bymbym wymyśliłkiedy myślę imyślę i nici nic nienic nie wymyślępo co jaco ja tyleja tyle myślałemżeby nic nienic nie wymyślićprzecież mogłem nicmogłem nic nienic nie myślećnie myśleć imyśleć i tylei tyle samotyle samo bymsamo bym wymyślił

Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił. -Jan Twardowski
kiedy-myślę-i nic-nie wy­myślę-to so­bie-myślę-po co ja ty­-myśłem-żeby-nic-nie wy­myślić-prze­cież mogłem-nic-nie myść
– Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic – zaśmiał się głośno. – To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę... -Władysław Stanisław Reymont
tak-ja-nie-mam-nic-ty-nie-masz-nic-on-nie-nic-zaśmiał-ę-głośno-to-razem-właśnie-mamy-tyle-w-sam-raz-tyle-żeby-założyć-wielką
Nic nie jest tak nudne, jak być zamkniętym w sobie samym, a nic nie daje tyle pogody, co zwracanie uwagi i energii na zewnątrz. -Bertrand Russell
nic-nie-jest-tak-nudne-jak-być-zamkniętym-w-sobie-samym-a-nic-nie-daje-tyle-pogody-co-zwracanie-uwagi-i-energii-na-zewnątrz
Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic. -MyslacaWierszem
gdy-myślę-o to­bie-czuję-ból-gdy-myślę-o so­bie-czuję-ek­stazę-gdy-myślę-o nas-nie czu­-już-nic
Że też myślimy tylko wtedy, kiedy myśląc o czymś nie możemy nic wymyślić. -Johann Wolfgang Goethe
Że-też-myślimy-tylko-wtedy-kiedy-myśląc-o-czymś-nie-możemy-nic-wymyślić