Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił.


kiedy-myślę-i-nic-nie-wymyślę-to-sobie-myślę-po-co-ja-tyle-myśłem-żeby-nic-nie-wymyślić-przecież-mogłem-nic-nie-myść-i-tyle-samo-bym
jan twardowskikiedymyślęnicniewymyślętosobiemyślępocojatylemyślałemżebywymyślićprzecieżmogłemmyślećsamobymwymyśliłkiedy myślęmyślę ii nicnic nienie wymyślęsobie myślępo coco jaja tyletyle myślałemżeby nicnic nienie wymyślićprzecież mogłemmogłem nicnic nienie myślećmyśleć ii tyletyle samosamo bymbym wymyśliłkiedy myślę imyślę i nici nic nienic nie wymyślępo co jaco ja tyleja tyle myślałemżeby nic nienic nie wymyślićprzecież mogłem nicmogłem nic nienic nie myślećnie myśleć imyśleć i tylei tyle samotyle samo bymsamo bym wymyślił

Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił.– Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic – zaśmiał się głośno. – To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę...Nic nie jest tak nudne, jak być zamkniętym w sobie samym, a nic nie daje tyle pogody, co zwracanie uwagi i energii na zewnątrz.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic.Że też myślimy tylko wtedy, kiedy myśląc o czymś nie możemy nic wymyślić.