Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być.


kiedy-myślisz-że już-upo­rałaś ę-z wszys­tkim-prob­­mami-i te­raz-może-być-tyl­ko-­piej-uważaj-bo może ę-oka­zać-że ź
paulina_ksiezniczka1997kiedymyśliszże jużupo­rałaś sięz wszys­tkimprob­le­mamii te­razmożebyćtyl­kole­piejuważajbo może sięoka­zaćże źleoce­niałaśsy­tuacjęjest gorzejniżbyłoi mogłobyćkiedy myśliszże już upo­rałaś sięupo­rałaś się z wszys­tkimz wszys­tkim prob­le­mamiprob­le­mami i te­razi te­raz możemoże byćbyć tyl­kotyl­ko le­piejle­piej uważajbo może się oka­zaćże źle oce­niałaśoce­niałaś sy­tuacjęsy­tuację i te­razi te­raz jest gorzejjest gorzej niżniż byłobyło i mogłoi mogło byćże już upo­rałaś się z wszys­tkimupo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mamiz wszys­tkim prob­le­mami i te­razprob­le­mami i te­raz możei te­raz może byćmoże być tyl­kobyć tyl­ko le­piejtyl­ko le­piej uważajże źle oce­niałaś sy­tuacjęoce­niałaś sy­tuację i te­razsy­tuację i te­raz jest gorzeji te­raz jest gorzej niżjest gorzej niż byłoniż było i mogłobyło i mogło być

Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może.Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może.Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ...A te­raz mnie zostawiłeś,chłopaku. A te­raz cier­pisz, dziewczyno. Będę śpiewać tru­pie kołysan­ki, będę usy­piać ten świat. Ty,wijący się z bólu. Ona Cię nie chcę. Ty, biedny. Ty, kacie. Ona, jeszcze silniejsza. Może to co się nam wy­darzyło było wszys­tkim co mogło się wydarzyć. Kil­ka słów, kil­ka wyznań. Ty chciałeś to zakończyć. Ona zakończyła. Jest już tyl­ko Pan. Jest tyl­ko Pa­ni. Nie ma Państwa.Pod­chodzisz, daj­my na to, do człowieka i mówisz: – Jak le­ci, Joe? A on ci na to: – Świet­nie, świet­nie, le­piej być nie może. – A ty pat­rzysz mu w oczy i widzisz prze­cież, że trud­no o gorzej. Jak się tak dob­rze przyj­rzeć, wszys­tkim układa się par­szy­wie, wszys­tkim bez wyjątku. Z cze­go psia mać, wniosek, że człowieko­wi nic nie jest w sta­nie pomóc.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.