Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być.


kiedy-myślisz-że już-upo­rałaś ę-z wszys­tkim-prob­­mami-i te­raz-może-być-tyl­ko-­piej-uważaj-bo może ę-oka­zać-że ź
paulina_ksiezniczka1997kiedymyśliszże jużupo­rałaś sięz wszys­tkimprob­le­mamii te­razmożebyćtyl­kole­piejuważajbo może sięoka­zaćże źleoce­niałaśsy­tuacjęjest gorzejniżbyłoi mogłobyćkiedy myśliszże już upo­rałaś sięupo­rałaś się z wszys­tkimz wszys­tkim prob­le­mamiprob­le­mami i te­razi te­raz możemoże byćbyć tyl­kotyl­ko le­piejle­piej uważajbo może się oka­zaćże źle oce­niałaśoce­niałaś sy­tuacjęsy­tuację i te­razi te­raz jest gorzejjest gorzej niżniż byłobyło i mogłoi mogło byćże już upo­rałaś się z wszys­tkimupo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mamiz wszys­tkim prob­le­mami i te­razprob­le­mami i te­raz możei te­raz może byćmoże być tyl­kobyć tyl­ko le­piejtyl­ko le­piej uważajże źle oce­niałaś sy­tuacjęoce­niałaś sy­tuację i te­razsy­tuację i te­raz jest gorzeji te­raz jest gorzej niżjest gorzej niż byłoniż było i mogłobyło i mogło być

Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może. -Henryk Ferdynand Kaden
jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. -Rafał Kosik
są w życiu-chwi­-gdy-myśli-ę-że jest tak-ź-iż już-gorzej-być-nie może-wte­dy właśnie-oka­zuje-ę-że jed­nak-może