Kiedy na­tura niewieścia, z przy­rodze­nia jakże przew­rotna, wzno­si się do świętości, wówczas zdol­na jest stać się naj­wznioślej­szym nośni­kiem łaski.


kiedy-na­tura-niewieścia-z przy­rodze­nia-jakże-przew­rotna-wzno­ ę-do świętoś-wówczas-zdol­na-jest stać ę-naj­wznioślej­szym
umberto ecokiedyna­turaniewieściaz przy­rodze­niajakżeprzew­rotnawzno­si siędo świętościwówczaszdol­najest stać sięnaj­wznioślej­szymnośni­kiemłaskikiedy na­turana­tura niewieściaz przy­rodze­nia jakżejakże przew­rotnawzno­si się do świętościwówczas zdol­nazdol­na jest stać sięjest stać się naj­wznioślej­szymnaj­wznioślej­szym nośni­kiemnośni­kiem łaskikiedy na­tura niewieściaz przy­rodze­nia jakże przew­rotnawówczas zdol­na jest stać sięzdol­na jest stać się naj­wznioślej­szymjest stać się naj­wznioślej­szym nośni­kiemnaj­wznioślej­szym nośni­kiem łaski

Kiedy natura niewieścia, z przyrodzenia jakże przewrotna, wznosi się do świętości, wówczas zdolna jest stać się najwznioślejszym nośnikiem łaski.Na­tura ludzka ma wiel­kie zdol­ności sa­mood­radza­nia się.Li­tera­tura może stać się bar­dzo sku­tecznym środ­kiem dezynfekcyjnym.Jed­no, co pa­miętam ze świąt Bożego Na­rodze­nia, to że w dzień Bożego Na­rodze­nia oj­ciec zwykł za­bierać mnie łódką na od­ległość około dziesięciu mil od brze­gu i mu­siałem wra­cać wpław. Niez­wykłe.To był ry­tuał. Zauważ, że to wca­le nie było naj­trud­niej­sze. Nap­rawdę trud­ne było wy­dos­ta­nie się z worka.Przy­jaźń jest niewątpli­wie naj­sku­teczniej­szym le­kiem na cier­pienia za­wie­dzo­nej miłości.Naj­pewniej­szym zna­kiem, że jest się na fałszy­wej drodze, to ok­laski wrogów.