Kiedy natura niewieścia, z przyrodzenia jakże przewrotna, wznosi się do świętości, wówczas zdolna jest stać się najwznioślejszym nośnikiem łaski.


kiedy-natura-niewieścia-z-przyrodzenia-jakże-przewrotna-wznosi-ę-do-świętoś-wówczas-zdolna-jest-stać-ę-najwznioślejszym-nośnikiem-łaski
umberto ecokiedynaturaniewieściaprzyrodzeniajakżeprzewrotnawznosisiędoświętościwówczaszdolnajeststaćnajwznioślejszymnośnikiemłaskikiedy naturanatura niewieściaz przyrodzeniaprzyrodzenia jakżejakże przewrotnawznosi sięsię dodo świętościwówczas zdolnazdolna jestjest staćstać sięsię najwznioślejszymnajwznioślejszym nośnikiemnośnikiem łaskikiedy natura niewieściaz przyrodzenia jakżeprzyrodzenia jakże przewrotnawznosi się dosię do świętościwówczas zdolna jestzdolna jest staćjest stać sięstać się najwznioślejszymsię najwznioślejszym nośnikiemnajwznioślejszym nośnikiem łaskiz przyrodzenia jakże przewrotnawznosi się do świętościwówczas zdolna jest staćzdolna jest stać sięjest stać się najwznioślejszymstać się najwznioślejszym nośnikiemsię najwznioślejszym nośnikiem łaskiwówczas zdolna jest stać sięzdolna jest stać się najwznioślejszymjest stać się najwznioślejszym nośnikiemstać się najwznioślejszym nośnikiem łaski

Kiedy na­tura niewieścia, z przy­rodze­nia jakże przew­rotna, wzno­si się do świętości, wówczas zdol­na jest stać się naj­wznioślej­szym nośni­kiem łaski.Natura zawsze jest zdolna dać dużo tym, którzy pragną ją zrozumieć.Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali.Muzyka jest matematyką tajemną, której elementy sięgają nieskończoności. Nie jest ograniczona do mniej lub więcej niemego odtwarzania natury, lecz zdolna jest wykrywać utajone związki między naturą a wyobraźnią.Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne - ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste.Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy.