Kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie.


kiedy-nie-wiesz-jak-ę-zachować-zachowuj-ę-przyzwoicie
stanisław słonimskikiedyniewieszjaksięzachowaćzachowujprzyzwoiciekiedy nienie wieszjak sięsię zachowaćzachowuj sięsię przyzwoiciekiedy nie wieszjak się zachowaćzachowuj się przyzwoicie

Gdy nie wiem co robić, to na wszelki wypadek wolę się zachować przyzwoicie....To jest tak jak wte­dy kiedy mu­sisz się obudzić i stra­cić swo­je sny. I wiesz że od tej po­ry nic nie będzie tak jak tam w snach, kiedy śpisz i dzieje się to cze­go naj­bar­dziej pragniesz....Wiesz jak to jest, kiedy chcesz spoj­rzeć pew­nej oso­bie w oczy, a nie możesz, bo po pa­ru se­kun­dach, mu­sisz od­wrócić się, kryjąc łzy? Nie wiesz? To proszę nie pie**** mi o tym, że czas leczy rany.Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się.Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic.ty sam naj­le­piej wiesz co chcę ci powiedzieć kiedy mil­czę wtu­lona w ciebie a twój rękaw łas­kocze w policzki roz­pa­lone czy chłod­ne - to zu­pełnie bez znaczenia ty sam naj­le­piej wiesz kiedy pot­rze­buję żebyś otarł łzy z mo­jej mor­kej zapłaka­nej twarzy wyk­rzy­wionej w żałos­nym grymasie a kiedy po­winieneś od­wza­jem­nić uśmiech al­bo po pros­tu przy­tulić i milczeć... za­mykam oczy i muszę sie ciągle powstrzymywać żeby ich nie ot­worzyć i nie podejrzeć jak trwasz