Kiedy odej­dziemy Będziemy pa­miętać Czas spędzo­ny ze sobą I cho­ciaż nasze życie się zmieni, Nieważne... Ciągle będziemy przy­jaciółmi na zawsze...


kiedy-odej­dziemy-będziemy-pa­mięć-czas-spędzo­ny-ze sobą-i-cho­ciaż-nasze-życie ę-zmieni-nieważne-ciągle-będziemy
opuszczonakiedyodej­dziemybędziemypa­miętaćczasspędzo­nyze sobącho­ciażnaszeżycie sięzmieninieważneciąglebędziemyprzy­jaciółmina zawszekiedy odej­dziemyodej­dziemy będziemybędziemy pa­miętaćpa­miętać czasczas spędzo­nyspędzo­ny ze sobąze sobą ii cho­ciażcho­ciaż naszenasze życie siężycie się zmieninieważne ciągleciągle będziemybędziemy przy­jaciółmiprzy­jaciółmi na zawszekiedy odej­dziemy będziemyodej­dziemy będziemy pa­miętaćbędziemy pa­miętać czaspa­miętać czas spędzo­nyczas spędzo­ny ze sobąspędzo­ny ze sobą ize sobą i cho­ciażi cho­ciaż naszecho­ciaż nasze życie sięnasze życie się zmieninieważne ciągle będziemyciągle będziemy przy­jaciółmibędziemy przy­jaciółmi na zawszekiedy odej­dziemy będziemy pa­miętaćodej­dziemy będziemy pa­miętać czasbędziemy pa­miętać czas spędzo­nypa­miętać czas spędzo­ny ze sobączas spędzo­ny ze sobą ispędzo­ny ze sobą i cho­ciażze sobą i cho­ciaż naszei cho­ciaż nasze życie sięcho­ciaż nasze życie się zmieninieważne ciągle będziemy przy­jaciółmiciągle będziemy przy­jaciółmi na zawszekiedy odej­dziemy będziemy pa­miętać czasodej­dziemy będziemy pa­miętać czas spędzo­nybędziemy pa­miętać czas spędzo­ny ze sobąpa­miętać czas spędzo­ny ze sobą iczas spędzo­ny ze sobą i cho­ciażspędzo­ny ze sobą i cho­ciaż naszeze sobą i cho­ciaż nasze życie sięi cho­ciaż nasze życie się zmieninieważne ciągle będziemy przy­jaciółmi na zawsze

dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz...Wkrótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi - im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem.Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem.Ja także uważam, że Rosji sądzone jest stać się pierwszym w dziejach świata krajem socjalizmu. Kiedy to nastąpi, długo będziemy ogłuszeni, a gdy się ockniemy, nie odzyskamy już utraconej pamięci. Zapomnimy część przeszłości i nie będziemy szukać wyjaśnienia spraw niezwykłych.I kiedy jest mi źle przy­pomi­nam so­bie Cię. Nasze chwi­le i dni spędzo­ne. Choć nie da­ne nam było stanąć twarzą w twarz przed sobą ja wciąż mam te roz­mo­wy sprzed kil­ku lat.to ten czas kiedy zna­jome oczy nie przy­noszą uko­jenia . to ten sam czas , kiedy w naj­bar­dziej słoneczny dzień cho­wam się w cieniu szu­kając schro­nienia . to czas kiedy uciekam przed sa­mym sobą . wiec wróć . spraw ze pro­mienie słońca znów za­tańczą na mej skórze . a wdech przy­niesie up­ragnioną ulgę , prze­ganiając przeszy­wający ból w klat­ce pier­siowej . tam , gdzie Twój od­dech wyz­nacza rytm mo­jego ser­ca .