Kiedy osiągnie się pewien określony wiek, trzeba przestać się śpieszyć. Ze wszystkim. W przeciwnym razie traci się miarę i proporcje własnej godności i zaczynamy być śmieszni. Sami wystawiamy się na urągowisko. I zamiast na stare lata zbierać plony, trwonimy cały dorobek życia, a w dłoniach pozostają jedynie plewy i chwasty. Rzecz w tym, że tak trudno podjąć decyzję na ten pewien określony wiek.


kiedy-osiągnie-ę-pewien-określony-wiek-trzeba-przestać-ę-śpieszyć-ze-wszystkim-w-przeciwnym-razie-traci-ę-miarę-i-proporcje-własnej
zofia kucównakiedyosiągniesiępewienokreślonywiektrzebaprzestaćśpieszyćzewszystkimprzeciwnymrazietracimiaręproporcjewłasnejgodnościzaczynamybyćśmiesznisamiwystawiamynaurągowiskozamiaststarelatazbieraćplonytrwonimycałydorobekżyciadłoniachpozostająjedynieplewychwastyrzecztymżetaktrudnopodjąćdecyzjętenwiekkiedy osiągnieosiągnie sięsię pewienpewien określonyokreślony wiektrzeba przestaćprzestać sięsię śpieszyćze wszystkimw przeciwnymprzeciwnym razierazie tracitraci sięsię miaręmiarę ii proporcjeproporcje własnejwłasnej godnościgodności ii zaczynamyzaczynamy byćbyć śmiesznisami wystawiamywystawiamy sięsię nana urągowiskoi zamiastzamiast nana starestare latalata zbieraćzbierać plonytrwonimy całycały dorobekdorobek życiaw dłoniachdłoniach pozostająpozostają jedyniejedynie plewyplewy ii chwastyrzecz ww tymże taktak trudnotrudno podjąćpodjąć decyzjędecyzję nana tenten pewienpewien określonyokreślony wiekkiedy osiągnie sięosiągnie się pewiensię pewien określonypewien określony wiektrzeba przestać sięprzestać się śpieszyćw przeciwnym razieprzeciwnym razie tracirazie traci siętraci się miaręsię miarę imiarę i proporcjei proporcje własnejproporcje własnej godnościwłasnej godności igodności i zaczynamyi zaczynamy byćzaczynamy być śmiesznisami wystawiamy sięwystawiamy się nasię na urągowiskoi zamiast nazamiast na starena stare latastare lata zbieraćlata zbierać plonytrwonimy cały dorobekcały dorobek życiaa w dłoniachw dłoniach pozostajądłoniach pozostają jedyniepozostają jedynie plewyjedynie plewy iplewy i chwastyrzecz w tymże tak trudnotak trudno podjąćtrudno podjąć decyzjępodjąć decyzję nadecyzję na tenna ten pewienten pewien określonypewien określony wiek

Pewien użalał się, iż tak jest we wszystkim nieszczęśliwy, ze gdyby przypadkiem został kapelusznikiem, to by ludzie umyślnij bez głów się rodzili, byle on nie mógł przedawać kapeluszów.Społeczeństwo oparte na literze prawa i nigdy nie mierzące wyżej nie jest w stanie wykorzystać pełnego zakresu ludzkich możliwości. Litera prawa jest zbyt chłodna i sformalizowana, aby mieć korzystny wpływ na społeczeństwo. Ilekroć tkanka życia przeplata się z relacjami natury prawnej, powstaje atmosfera duchowej miernoty paraliżującej najszlachetniejsze ludzkie impulsy.[...] Kiedy problem osiągnie określony poziom, myślenie [...]Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co on mówi, wiek kobiety po tym, co o niej mówią.Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać.Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki.