Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia.


kiedy-osoba-którą-ę-kocha-żyje-gdzieś-w-świecie-i-ę-dobrze-to-tęsknota-za-ą-jest-tylko-nowym-smakiem-przyprawą-dla-naszego-doświadczenia
winifred holtbykiedyosobaktórąsiękochażyjegdzieśświeciedobrzetotęsknotazaniąjesttylkonowymsmakiemprzyprawądlanaszegodoświadczeniakiedy osobaktórą sięsię kochażyje gdzieśgdzieś ww świecieświecie isię dobrzetęsknota zaza niąnią jestjest tylkotylko nowymnowym smakiemprzyprawą dladla naszegonaszego doświadczeniaktórą się kochażyje gdzieś wgdzieś w świeciew świecie iświecie i mama się dobrzetęsknota za niąza nią jestnią jest tylkojest tylko nowymtylko nowym smakiemprzyprawą dla naszegodla naszego doświadczenia

To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.Kobieta żyje wtedy tylko, kiedy kocha: odnajduje siebie, gdy się w jakimś mężczyźnie zagubi.Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień.Cza­sami dni kocha­my tyl­ko za to, że kończą się nocą, którą spędza­my z ukochaną osobą.Często w dzi­siej­szych cza­sach szu­kamy oso­by w sieci za­miast po­dejść i po­roz­ma­wiać w real­nym świecie, szczególnie, że się z tą osobą przep­ra­cowało kil­ka godzin. Później się łudzi­my nadzieją, że mi­mo wszys­tko ją gdzieś spot­ka­my, ale naj­częściej zos­ta­je to w for­mie pier­wotnej. Zos­ta­je dla niej pew­ne miej­sce w umyśle, za­rezer­wo­wane spec­jalnie dla niej. Ko­niec końców, wra­camy do miej­sca w którym i tak jes­teśmy sami.