Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd.


kiedy-po raz-pier­wszy-ktoś-zacznie-roz­depty­wać- pal­-myślisz-że to niep­rawda-a po­tem-przychodzi-zdzi­wienie-że człowiek-może
marek hłaskokiedypo razpier­wszyktośzacznieroz­depty­waćci pal­cemyśliszże to niep­rawdaa po­temprzychodzizdzi­wienieże człowiekmożecośta­kiegozro­bićz dru­gimczłowiekiemale nie bar­dzomaszczasto prze­myślećbo właśnieod­dająci moczna twarzi ty zno­wubo prze­cieżtenczłowiekroz­kraczo­nynadtobąma ta­kiesa­moser­cener­kii tensamwstydkiedy po razpo raz pier­wszypier­wszy ktośktoś zaczniezacznie roz­depty­waćroz­depty­wać ci pal­cea po­tem przychodziprzychodzi zdzi­wienieże człowiek możemoże coścoś ta­kiegota­kiego zro­bićzro­bić z dru­gimz dru­gim człowiekiemale nie bar­dzo maszmasz czasczas to prze­myślećbo właśnie od­dająod­dają ci moczci mocz na twarzna twarz i ty zno­wui ty zno­wu myśliszbo prze­cież tenten człowiekczłowiek roz­kraczo­nyroz­kraczo­ny nadnad tobątobą ma ta­kiema ta­kie sa­mosa­mo ser­cener­ki i teni ten samsam wstydkiedy po raz pier­wszypo raz pier­wszy ktośpier­wszy ktoś zaczniektoś zacznie roz­depty­waćzacznie roz­depty­wać ci pal­cea po­tem przychodzi zdzi­wienieże człowiek może cośmoże coś ta­kiegocoś ta­kiego zro­bićta­kiego zro­bić z dru­gimzro­bić z dru­gim człowiekiemale nie bar­dzo masz czasmasz czas to prze­myślećbo właśnie od­dają ci moczod­dają ci mocz na twarzci mocz na twarz i ty zno­wuna twarz i ty zno­wu myśliszbo prze­cież ten człowiekten człowiek roz­kraczo­nyczłowiek roz­kraczo­ny nadroz­kraczo­ny nad tobąnad tobą ma ta­kietobą ma ta­kie sa­moma ta­kie sa­mo ser­cener­ki i ten sami ten sam wstyd

Jes­tem dziec­kiem grzechu. To niep­rawda, ale dob­rze brzmi. -Halina Snopkiewicz
jes­tem-dziec­kiem-grzechu-to niep­rawda-ale-dob­rze-brzmi
To niep­rawda, że miłość prze­mija. Te­go ko­go kocha­liśmy, zaw­sze ma miej­sce w naszym sercu. -opuszczona
to niep­rawda-że miłość-prze­mija-te­go ko­go-kocha­liśmy-zaw­sze- miej­sce-w naszym-sercu
Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne