Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel 


kiedy-pot­ra­fiłeś-ufać-a-więcej-już-nie możesz-kiedy-umiałeś-słuchać-a-nag­-słyszysz-gorzej-kiedy-oczy-w które-patrzysz
alfa centaurikiedypot­ra­fiłeśufaćwięcejjużnie możeszumiałeśsłuchaćnag­lesłyszyszgorzejoczyw którepatrzyszod­bi­jałytwojąduszęmogłeślek­kozasnąćchwy­tałeśperływzruszeńwszys­tko siękończyza­sypiaszja­kośinaczejnazaw­szezaszłosłońcetoznaczyże zdradziłprzyjaciel kiedy pot­ra­fiłeśpot­ra­fiłeś ufaćwięcej jużjuż nie możesznie możesz kiedykiedy umiałeśumiałeś słuchaćnag­le słyszyszsłyszysz gorzejgorzej kiedykiedy oczyoczy w którew które patrzyszpatrzysz od­bi­jałyod­bi­jały twojątwoją duszęduszę kiedykiedy mogłeśmogłeś lek­kolek­ko zasnąćzasnąć ii chwy­tałeśchwy­tałeś perłyperły wzruszeńnag­le wszys­tko sięwszys­tko się kończykończy za­sypiaszza­sypiasz ja­kośja­koś inaczejinaczej nana zaw­szezaw­sze zaszłozaszło słońceznaczy że zdradziłże zdradził przyjaciel kiedy pot­ra­fiłeś ufaćufać a więceja więcej jużwięcej już nie możeszjuż nie możesz kiedynie możesz kiedy umiałeśkiedy umiałeś słuchaćsłuchać a nag­lea nag­le słyszysznag­le słyszysz gorzejsłyszysz gorzej kiedygorzej kiedy oczykiedy oczy w któreoczy w które patrzyszw które patrzysz od­bi­jałypatrzysz od­bi­jały twojąod­bi­jały twoją duszętwoją duszę kiedyduszę kiedy mogłeśkiedy mogłeś lek­komogłeś lek­ko zasnąćlek­ko zasnąć izasnąć i chwy­tałeśi chwy­tałeś perłychwy­tałeś perły wzruszeńwzruszeń a nag­lea nag­le wszys­tko sięnag­le wszys­tko się kończywszys­tko się kończy za­sypiaszkończy za­sypiasz ja­kośza­sypiasz ja­koś inaczejja­koś inaczej nainaczej na zaw­szena zaw­sze zaszłozaw­sze zaszło słońcesłońce to znaczyznaczy że zdradził przyjaciel 

Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę