Kiedy prowadzi się spokojne życie to często mówi się o decyzjach ale w rzeczywistości nie podejmuje się ich.


kiedy-prowadzi-ę-spokojne-życie-to-często-mówi-ę-o-decyzjach-ale-w-rzeczywistoś-nie-podejmuje-ę-ich
gertruda steinkiedyprowadzisięspokojneżycietoczęstomówidecyzjachalerzeczywistościniepodejmujeichkiedy prowadziprowadzi sięsię spokojnespokojne życieczęsto mówimówi sięo decyzjachdecyzjach aleale ww rzeczywistościrzeczywistości nienie podejmujepodejmuje sięsię ichkiedy prowadzi sięprowadzi się spokojnesię spokojne życieżycie to częstoczęsto mówi sięmówi się osię o decyzjacho decyzjach aledecyzjach ale wale w rzeczywistościw rzeczywistości nierzeczywistości nie podejmujenie podejmuje siępodejmuje się ichkiedy prowadzi się spokojneprowadzi się spokojne życiespokojne życie to częstożycie to często mówiczęsto mówi się omówi się o decyzjachsię o decyzjach aleo decyzjach ale wdecyzjach ale w rzeczywistościale w rzeczywistości niew rzeczywistości nie podejmujerzeczywistości nie podejmuje sięnie podejmuje się ichkiedy prowadzi się spokojne życiesię spokojne życie to częstospokojne życie to często mówiżycie to często mówi sięczęsto mówi się o decyzjachmówi się o decyzjach alesię o decyzjach ale wo decyzjach ale w rzeczywistościdecyzjach ale w rzeczywistości nieale w rzeczywistości nie podejmujew rzeczywistości nie podejmuje sięrzeczywistości nie podejmuje się ich

Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie.Kiedy chorzy umierają, mówi się, że win­ni są le­karze, a kiedy przychodzą do zdro­wia, przy­pisu­je się ich uz­dro­wienie bogom.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Z pozoru każde życie wydaje się nieszczęśliwym ale w rzeczywistości żyje się ludziom raczej pogodnie i to niezależnie od tego co im się przytrafia.Z pozoru każde życie wydaje się nieszczęśliwe, ale w rzeczywistości żyje się ludziom raczej pogodnie i to niezależnie od tego co im się przytrafia.