Kiedy przeżywa się jakąś miłość, eli­minu­je ona miłości przeszłe i przyszłe.


kiedy-przeżywa ę-jakąś-miłość-eli­minu­-ona-miłoś-przeszłe-i przyszłe
stanisław dygatkiedyprzeżywa sięjakąśmiłośćeli­minu­jeonamiłościprzeszłei przyszłekiedy przeżywa sięprzeżywa się jakąśjakąś miłośćeli­minu­je onaona miłościmiłości przeszłeprzeszłe i przyszłekiedy przeżywa się jakąśprzeżywa się jakąś miłośćeli­minu­je ona miłościona miłości przeszłemiłości przeszłe i przyszłekiedy przeżywa się jakąś miłośćeli­minu­je ona miłości przeszłeona miłości przeszłe i przyszłeeli­minu­je ona miłości przeszłe i przyszłe

przy­roda-nie to­leru­-głupo­ty-eli­minu­-po pros­-głupców-~pa­weł-rychlica 
Naj­piękniej­sze chwi­le przeżywa­my wte­dy, kiedy do­wiadu­jemy się, że ktoś nas kocha. -Morgan Charles Langbridge
naj­piękniej­sze-chwi­-przeżywa­my-wte­dy-kiedy-do­wiadu­jemy-ę-że ktoś-nas-kocha
Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją go­nisz ona ucieka. -Adam Asnyk
miłość-jest jak cień-człowieka-kiedy-ją go­nisz-ona-ucieka