Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać.


kiedy-przes­­ ę-kochać-to ę-nie płacze-płacze ę-kiedy-ktoś-przes­­-nas-kochać
carla lanekiedyprzes­ta­je siękochaćto sięnie płaczepłacze siękiedyktośprzes­ta­jenaskochaćkiedy przes­ta­je sięprzes­ta­je się kochaćto się nie płaczekiedy ktośktoś przes­ta­jeprzes­ta­je nasnas kochaćkiedy przes­ta­je się kochaćkiedy ktoś przes­ta­jektoś przes­ta­je nasprzes­ta­je nas kochaćkiedy ktoś przes­ta­je nasktoś przes­ta­je nas kochaćkiedy ktoś przes­ta­je nas kochać

Kiedy przestaje się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.Płacze się nie wte­dy kiedy du­simy coś w so­bie, ale kiedy mówi­my o tym ko­muś, kto zaczy­na się zas­ta­nawiać, to ot­warcie przed kimś po­wodu­je że ot­wiera­my się również na płacz..... Płacze...Kiedy byłem małym chłop­cem, płakałem, że nie mam butów na sto­pach. Przes­tałem płakać, kiedy zo­baczyłem dziec­ko, które płacze, bo nie ma stóp.W chwi­li, kiedy zas­ta­nawiasz się czy ko­goś kochasz, przes­tałeś go już kochać na zawsze.Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Kto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać.