Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią...


kiedy-przychodzisz-z pra­cy-to masz-lat-ile-masz-kiedy-kocha­my ę-późnym-po­połud­niem-to-sta­jesz ę-ener­giczną-trzydziestolatką
fyrflekiedyprzychodziszz pra­cyto maszlatilemaszkocha­my siępóźnympo­połud­niemtosta­jesz sięener­gicznątrzydziestolatkąprzedpółnocąjes­teśjuższa­lonądwudziestolatkąkiedynadra­nemto mamwątpli­wościi wyrzu­tybo jes­teśbar­dzonieletniąkiedy przychodziszprzychodzisz z pra­cyto masz latlat ileile maszkiedy kocha­my siękocha­my się późnympóźnym po­połud­niemsta­jesz się ener­gicznąener­giczną trzydziestolatkąkiedy kocha­my siękocha­my się przedprzed północąjes­teś jużjuż sza­lonąsza­loną dwudziestolatkąkiedy kocha­my siękocha­my się nadnad ra­nemto mam wątpli­wościwątpli­wości i wyrzu­tybo jes­teś jużjuż bar­dzobar­dzo nieletniąkiedy przychodzisz z pra­cyto masz lat ilelat ile maszkiedy kocha­my się późnymkocha­my się późnym po­połud­niemsta­jesz się ener­giczną trzydziestolatkąkiedy kocha­my się przedkocha­my się przed północąjes­teś już sza­lonąjuż sza­loną dwudziestolatkąa kiedy kocha­my siękiedy kocha­my się nadkocha­my się nad ra­nemto mam wątpli­wości i wyrzu­tybo jes­teś już bar­dzojuż bar­dzo nieletnią

Nie sztu­ka być miłym, kiedy się kocha, lecz kiedy już kochać się przestało. -Alfred Aleksander Konar
nie-sztu­ka-być-miłym-kiedy ę-kocha-lecz-kiedy-już-kochać ę-przestało