Kiedy przyj­dziesz po mnie by dłońmi swy­mi na zaw­sze chwy­cić mnie, zam­knę me oczy spokojnie i od­dam Ci siebie w moim os­tatnim śnie. Lecz nie przychodź jeszcze, proszę, dopóki Ona kocha mnie ... * Dla Joan * 


kiedy-przyj­dziesz-po mnie-by-dłońmi-swy­mi-na zaw­sze-chwy­ć-mnie-zam­knę-me oczy-spokojnie-i-od­dam-ci siebie-w moim-os­tatnim
moon gkiedyprzyj­dzieszpo mniebydłońmiswy­mina zaw­szechwy­cićmniezam­knęme oczyspokojnieod­damci siebiew moimos­tatnimśnielecznie przychodźjeszczeproszędopókionakochamniedlajoan kiedy przyj­dzieszprzyj­dziesz po mniepo mnie byby dłońmidłońmi swy­miswy­mi na zaw­szena zaw­sze chwy­cićchwy­cić mniezam­knę me oczyme oczy spokojniespokojnie ii od­damod­dam ci siebieci siebie w moimw moim os­tatnimos­tatnim śnielecz nie przychodźnie przychodź jeszczedopóki onaona kochakocha mniemnie* dladla joanjoan * kiedy przyj­dziesz po mnieprzyj­dziesz po mnie bypo mnie by dłońmiby dłońmi swy­midłońmi swy­mi na zaw­szeswy­mi na zaw­sze chwy­cićna zaw­sze chwy­cić mniezam­knę me oczy spokojnieme oczy spokojnie ispokojnie i od­dami od­dam ci siebieod­dam ci siebie w moimci siebie w moim os­tatnimw moim os­tatnim śnielecz nie przychodź jeszczedopóki ona kochaona kocha mniekocha mniemnie ** dla* dla joandla joan * 

Kocha­ny nieznajomy Poz­najmy się. Zaczniemy od pod­sta­wowych in­formac­ji. Lub mnie zaskoczysz? I na­piszesz, że po­rywasz mnie gdzieś gdzie jeszcze nie byłam. Zet­rzesz łzę, która toczy się po po­liczku. Ja nie chcę cze­goś zna­nego Chcę poczuć coś cze­go jeszcze nie czułam. Wiesz, bo to wszys­tko mnie prze­ras­ta, pot­ra­fię dać Ci ra­dość i ja dam. Tyl­ko na­maluj na mo­jej twarzy uśmiech. Tyl­ko o ty­le proszę.Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;) Objął mnie i przy­cisnął do siebie... Położyłam głowę na je­go klat­ce piersiowej, słuchając bi­cia JE­GO ser­ca, które w tym właśnie mo­men­cie biło tyl­ko i wyłącznie dla mnie... Szep­tem, wprost do ucha złożył mi obietnice... Zam­knęłam oczy ze szczęścia.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu.Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz...