Kiedy przyj­dziesz po mnie by dłońmi swy­mi na zaw­sze chwy­cić mnie, zam­knę me oczy spokojnie i od­dam Ci siebie w moim os­tatnim śnie. Lecz nie przychodź jeszcze, proszę, dopóki Ona kocha mnie ... * Dla Joan * 


kiedy-przyj­dziesz-po mnie-by-dłońmi-swy­mi-na zaw­sze-chwy­ć-mnie-zam­knę-me oczy-spokojnie-i-od­dam-ci siebie-w moim-os­tatnim
moon gkiedyprzyj­dzieszpo mniebydłońmiswy­mina zaw­szechwy­cićmniezam­knęme oczyspokojnieod­damci siebiew moimos­tatnimśnielecznie przychodźjeszczeproszędopókionakochamniedlajoan kiedy przyj­dzieszprzyj­dziesz po mniepo mnie byby dłońmidłońmi swy­miswy­mi na zaw­szena zaw­sze chwy­cićchwy­cić mniezam­knę me oczyme oczy spokojniespokojnie ii od­damod­dam ci siebieci siebie w moimw moim os­tatnimos­tatnim śnielecz nie przychodźnie przychodź jeszczedopóki onaona kochakocha mniemnie* dladla joanjoan * kiedy przyj­dziesz po mnieprzyj­dziesz po mnie bypo mnie by dłońmiby dłońmi swy­midłońmi swy­mi na zaw­szeswy­mi na zaw­sze chwy­cićna zaw­sze chwy­cić mniezam­knę me oczy spokojnieme oczy spokojnie ispokojnie i od­dami od­dam ci siebieod­dam ci siebie w moimci siebie w moim os­tatnimw moim os­tatnim śnielecz nie przychodź jeszczedopóki ona kochaona kocha mniekocha mniemnie ** dla* dla joandla joan * 

Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;)  -Intryga
bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie- 
Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz... -kati12
możesz-mi po­wie­dzieć-kim-jes­teś-i jak działasz-wytŁumacz-mi proszę-bo spa­dam-w ot­chłań-który-mnie-pochłania-zat­rzy­maj