Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili.


kiedy-religia-rodzi-ę-i-tworzy-w-jakimś-państwie-idzie-zwyczajnie-z-duchem-rzą-pod-którym-powstaje-bowiem-co-ją-przyjmują-i-co-ją
montesquieukiedyreligiarodzisiętworzyjakimśpaństwieidziezwyczajnieduchemrządupodktórympowstajebowiemcoprzyjmująrozszerzająnieznająprawieinnychpojęćrządzieniżpojęciapaństwazrodzilikiedy religiareligia rodzirodzi sięi tworzytworzy ww jakimśjakimś państwieidzie zwyczajniezwyczajnie zz duchemduchem rządupod którymktórym powstajeci bowiemco jąją przyjmująco jąją rozszerzająnie znająznają prawieprawie innychinnych pojęćpojęć oo rządzieniż pojęciapojęcia państwaw którymktórym sięsię zrodzilikiedy religia rodzireligia rodzi sięrodzi się isię i tworzyi tworzy wtworzy w jakimśw jakimś państwieidzie zwyczajnie zzwyczajnie z duchemz duchem rządupod którym powstajeco ją przyjmująco ją rozszerzająnie znają prawieznają prawie innychprawie innych pojęćinnych pojęć opojęć o rządzieniż pojęcia państwaw którym sięktórym się zrodzili

Kiedy jest wiele przyczyn nienawiści w jakimś państwie, trzeba, aby religia dawała wiele sposobów pojednania. -Montesquieu
kiedy-jest-wiele-przyczyn-nienawiś-w-jakimś-państwie-trzeba-aby-religia-dawała-wiele-sposobów-pojednania
W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem - masz prawo powiedzieć kocham. -Michel Quoist
w-dniu-w-którym-radość-innych-staje-ę-twoją-radośą-w-dniu-w-którym-cierpienie-innych-staje-ę-twoim-cierpieniem-masz-prawo-powiedzieć
Te, co przyjmują oświadczyny, wyprzedzają o krok te, którym się nikt nie oświadczył, a o dwa kroki te, które gotowe są zgodzić się na wszystko, zanim ktokolwiek zrobi im jakąś propozycję. -Daniel Dafoe
te-co-przyjmują-oświadczyny-wyprzedzają-o-krok-te-którym-ę-nikt-nie-oświadczył-a-o-dwa-kroki-te-które-gotowe-są-zgodzić-ę-na-wszystko-zanim
Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym nie wiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają. -Aleksander Świętochowski
mężczyź-i-kobiety-znają-o-jeden-język-więcej-o-którym-nie-wiedzą-mowę-pł-przeciwnej-dlatego-ę-porozumiewają