Kiedy skreślamy z naszej listy spraw do załatwienia kolejne pozycje, na ich miejsce pojawiają inne.


kiedy-skreślamy-z-naszej-listy-spraw-do-załatwienia-kolejne-pozycje-na-ich-miejsce-pojawiają-inne
richard carlsonkiedyskreślamynaszejlistysprawdozałatwieniakolejnepozycjenaichmiejscepojawiająinnekiedy skreślamyskreślamy zz naszejnaszej listylisty sprawspraw dodo załatwieniazałatwienia kolejnekolejne pozycjena ichich miejscemiejsce pojawiająpojawiają innekiedy skreślamy zskreślamy z naszejz naszej listynaszej listy sprawlisty spraw dospraw do załatwieniado załatwienia kolejnezałatwienia kolejne pozycjena ich miejsceich miejsce pojawiająmiejsce pojawiają innekiedy skreślamy z naszejskreślamy z naszej listyz naszej listy sprawnaszej listy spraw dolisty spraw do załatwieniaspraw do załatwienia kolejnedo załatwienia kolejne pozycjena ich miejsce pojawiająich miejsce pojawiają innekiedy skreślamy z naszej listyskreślamy z naszej listy sprawz naszej listy spraw donaszej listy spraw do załatwienialisty spraw do załatwienia kolejnespraw do załatwienia kolejne pozycjena ich miejsce pojawiają inne

Strasznie mi niegdyś imponowali ludzie, którzy mi nie odpisywali na listy; uważałem ich za jakieś wyższe istoty.Trud­no wszakże o bez­czel­niej­szą, choć za­razem pow­szechniej­szą su­pozycję, aniżeli ta, iż nie ma in­nych bogów prócz jed­ne­go i nie ma in­nych re­ligii prócz naszej.Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż.Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli.Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas.