kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem 


kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-święte-obrazy-czy-nie wys­tar­czy-że ę-kochamy-czy-mu­simy-jeszcze-być-razem 
liliowięckiedytakpat­rzęw two­jeoczyświęteobrazyczynie wys­tar­czyże siękochamymu­simyjeszczebyćrazem kiedy taktak pat­rzępat­rzę w two­jew two­je oczyoczy święteświęte obrazyobrazy czyczy nie wys­tar­czyże się kochamykochamy czyczy mu­simymu­simy jeszczejeszcze byćbyć razem kiedy tak pat­rzętak pat­rzę w two­jepat­rzę w two­je oczyw two­je oczy święteoczy święte obrazyświęte obrazy czyobrazy czy nie wys­tar­czyże się kochamy czykochamy czy mu­simyczy mu­simy jeszczemu­simy jeszcze byćjeszcze być razem kiedy tak pat­rzę w two­jetak pat­rzę w two­je oczypat­rzę w two­je oczy świętew two­je oczy święte obrazyoczy święte obrazy czyświęte obrazy czy nie wys­tar­czyże się kochamy czy mu­simykochamy czy mu­simy jeszczeczy mu­simy jeszcze byćmu­simy jeszcze być razem kiedy tak pat­rzę w two­je oczytak pat­rzę w two­je oczy świętepat­rzę w two­je oczy święte obrazyw two­je oczy święte obrazy czyoczy święte obrazy czy nie wys­tar­czyże się kochamy czy mu­simy jeszczekochamy czy mu­simy jeszcze byćczy mu­simy jeszcze być razem 

kiedy zwiet­rzało na siłe to co wo­ni nieznajomo tyl­ko słowo zostaje niesa­mowi­te zjawisko pi­sane czy mówione z tej strony pachnie dźwięczy dotyka to niemożliwe rzeczą sceptycy a wys­tar­czy li zam­knąć oczy i uwierzyć Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron.Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać.Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym.Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację! Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem.