kiedy tak pat­rzę w two­je oczy wiel­kie nieba nie mam życzeń bo ciebie nie mam 


kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-wiel­kie-nieba-nie-mam-życzeń-bo-ciebie-nie mam 
liliowięckiedytakpat­rzęw two­jeoczywiel­kieniebaniemamżyczeńbociebienie mam kiedy taktak pat­rzępat­rzę w two­jew two­je oczyoczy wiel­kiewiel­kie niebanieba nienie mammam życzeńżyczeń bobo ciebieciebie nie mam kiedy tak pat­rzętak pat­rzę w two­jepat­rzę w two­je oczyw two­je oczy wiel­kieoczy wiel­kie niebawiel­kie nieba nienieba nie mamnie mam życzeńmam życzeń bożyczeń bo ciebiebo ciebie nie mam kiedy tak pat­rzę w two­jetak pat­rzę w two­je oczypat­rzę w two­je oczy wiel­kiew two­je oczy wiel­kie niebaoczy wiel­kie nieba niewiel­kie nieba nie mamnieba nie mam życzeńnie mam życzeń bomam życzeń bo ciebieżyczeń bo ciebie nie mam kiedy tak pat­rzę w two­je oczytak pat­rzę w two­je oczy wiel­kiepat­rzę w two­je oczy wiel­kie niebaw two­je oczy wiel­kie nieba nieoczy wiel­kie nieba nie mamwiel­kie nieba nie mam życzeńnieba nie mam życzeń bonie mam życzeń bo ciebiemam życzeń bo ciebie nie mam 

Pat­rzę w ogień i myślę ja­ki w To­bie płonąć może… Pat­rzę na Ciebie i pytam czy pożąda­nie ogar­nie Cię dziś? Czuję to w środku... jest tak jasno choć tak ciemno... spoglądam na us­ta... płoną czerwienią... do­tykam Cię... pier­wszy krok w drodze do ...Nikąd? w drodze do Raju? za­gubiona pora... czas się zatrzymał... ogień płonie... ja płonę ty płoniesz... gorąco tak .... Ciebie w sobie Siebie w Tobie Nas w oz­do­bie płomieni rozkoszy Mam kiedy tak pat­rzę w two­je oczy lu­bię zaglądać do ciebie pros­to z książki trzy światy kiedy tak pat­rzę w oczy twoje brzyd­kie znajome jed­ni chodzą do kościoła my przeszliśmy przez piekło choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Gdy widzę jak przechodzisz obok mnie z obojętnym wy­razem twarzy, mam ochotę rzu­cić się na Ciebie ,wyd­ra­pać Ci oczy, bić gdzie po­pad­nie ,dra­pać, gryźć ,wy­rywać Ci włosy z głowy, a po wszys­tkim za­pytać :