Kiedy trzymamy kurczowo zapiekłych urazów, wyolbrzymiamy równocześnie to, co w istocie jest drobiazgiem.


kiedy-trzymamy-kurczowo-zapiekłych-urazów-wyolbrzymiamy-równocześnie-to-co-w-istocie-jest-drobiazgiem
richard carlsonkiedytrzymamykurczowozapiekłychurazówwyolbrzymiamyrównocześnietocoistociejestdrobiazgiemkiedy trzymamytrzymamy kurczowokurczowo zapiekłychzapiekłych urazówwyolbrzymiamy równocześnieco ww istocieistocie jestjest drobiazgiemkiedy trzymamy kurczowotrzymamy kurczowo zapiekłychkurczowo zapiekłych urazówco w istociew istocie jestistocie jest drobiazgiemkiedy trzymamy kurczowo zapiekłychtrzymamy kurczowo zapiekłych urazówco w istocie jestw istocie jest drobiazgiemkiedy trzymamy kurczowo zapiekłych urazówco w istocie jest drobiazgiem

Kiedy człowiek z całego ser­ca sta­ra się pomóc dru­giemu, po­maga równocześnie sa­memu sobie.Pod niebo wynosimy nasze zbrodnie i nałogi, a w przepaściach trzymamy cnotę i sprawiedliwość.Dla kobiety uczesanie jest fryzurą a równocześnie wizytówką.Miłość ze wszystkich emocji jest najsilniejsza, bo atakuje równocześnie głowę, serce i zmysły.Granice ludzkiego zrozumienia są ruchome. Świat w istocie swojej jest wiedzialny.Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim.