Kiedy umiera twój przy­jaciel, niech two­je oczy nie będą suche, ale niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie.


kiedy-umiera-twój-przy­jaciel-niech-two­-oczy-nie będą-suche-ale-niech-także-nie stają ę-morzem-Łzy tak-ale-płacz-nie
seneka młodszykiedyumieratwójprzy­jacielniechtwo­jeoczynie będąsuchealetakżenie stają sięmorzemŁzy takpłaczniekiedy umieraumiera twójtwój przy­jacielniech two­jetwo­je oczyoczy nie będąnie będą sucheale niechniech takżetakże nie stają sięnie stają się morzemale płaczpłacz niekiedy umiera twójumiera twój przy­jacielniech two­je oczytwo­je oczy nie będąoczy nie będą sucheale niech takżeniech także nie stają siętakże nie stają się morzemale płacz niekiedy umiera twój przy­jacielniech two­je oczy nie będątwo­je oczy nie będą sucheale niech także nie stają sięniech także nie stają się morzemniech two­je oczy nie będą sucheale niech także nie stają się morzem

Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Spoj­rzałem w jej sza­re oczy, były zapłaka­ne. Całe czer­wo­ne, a po po­liczku spływały łzy. Chciałem je wyt­rzeć, ale objęła mnie i moc­no przy­tuliła. Tak jak­by chciała mnie przy­goto­wać na po­wie­dze­nie mi praw­dy, ale nic nie mogło mnie na to przygotować.Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz.Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*