Kiedy umysł nig­dzie nie mie­szka, ty sam jes­teś w domu.


kiedy-umysł-nig­dzie-nie mie­szka-ty sam-jes­teś-w domu
amelkiedyumysłnig­dzienie mie­szkaty samjes­teśw domukiedy umysłumysł nig­dzienig­dzie nie mie­szkaty sam jes­teśjes­teś w domukiedy umysł nig­dzieumysł nig­dzie nie mie­szkaty sam jes­teś w domukiedy umysł nig­dzie nie mie­szka

Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój Jes­teś jak cho­les­te­rol... nig­dy nie wiem kiedy ten dobry...Miłości nig­dy do­syć. Jes­teś szczęśli­wy - pożądasz ra­ju, jes­teś w ra­ju - rad byś dos­tać się do nieba.Jeśli jes­teś z nią to wiem Nie jes­teś mnie WART i nig­dy nie byłeś !!! No­cami uciekasz od świata, Cho­wając nos i umysł w pożółkłych kartkach, Spi­jasz słowa z ust opasłych ksiąg, Które prze­kazują Ci swoją historię, Abyś poczuł się le­piej i wie­dział, że nie jes­teś sam.Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć.