Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.


kiedy-widzimy-ągle-tych-samych-ludzi-stają-sie-oni-w-końcu-częściami-naszego-życia-a-skoro-są-już-częśą-naszego-życia-to-chcą
paulo coelhokiedywidzimyciągletychsamychludzistająsieonikońcuczęściaminaszegożyciaskorojużczęściążyciatochcązmieniaćjesliniestajemysiętacyjaktegooczekiwaliniezadowoleniponieważludziomwydajesiężewiedządokładniepowinnowyglądaćnaszeżycienatomiastniktwiejakisposóbpowinienprzeżyćwłasnekiedy widzimywidzimy ciągleciągle tychtych samychsamych ludzistają siesie onioni ww końcukońcu częściamiczęściami naszegonaszego życiaskoro sąsą jużjuż częściączęścią naszegonaszego życiachcą jeje zmieniaćjesli nienie stajemystajemy sięsię tacyjak tegotego oczekiwalisą niezadowoleniponieważ ludziomludziom wydajewydaje sięże wiedząwiedzą dokładniedokładnie jakjak powinnopowinno wyglądaćwyglądać naszenasze życienatomiast niktnikt nienie wiew jakijaki sposóbsposób powinienpowinien przeżyćprzeżyć własnewłasne życiekiedy widzimy ciąglewidzimy ciągle tychciągle tych samychtych samych ludzistają sie onisie oni woni w końcuw końcu częściamikońcu częściami naszegoczęściami naszego życiaa skoro sąskoro są jużsą już częściąjuż częścią naszegoczęścią naszego życiachcą je zmieniaćjesli nie stajemynie stajemy sięstajemy się tacyjak tego oczekiwaliponieważ ludziom wydajeludziom wydaje sięże wiedzą dokładniewiedzą dokładnie jakdokładnie jak powinnojak powinno wyglądaćpowinno wyglądać naszewyglądać nasze życienatomiast nikt nienikt nie wiew jaki sposóbjaki sposób powiniensposób powinien przeżyćpowinien przeżyć własneprzeżyć własne życie

Nie mamy żadnego prawa być niezadowoleni z życia. Jeśli wydaje się nam, że jesteśmy z niego niezadowoleni, znaczy to, że mamy podstawy, aby być niezadowoleni z siebie.The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Tyrani są podobni świni - podejrzliwi i ciągle w strachu. Wiedzą bowiem, że tak jak świnie, tak i oni dłużni są wszystkim własne życie.Większość z nas przechodzi przez życie nie zastanawiając się nawet, jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze życie gdybyśmy tylko zapragnęli być szczęśliwi.Za dużo przewidujemy. Już dziś jesteśmy w kłopotach, które przyjdą. Jeśli nie przyszły - nawet tego nie zauważymy, zajęci z kolei dalszymi. Ciągle trzepocze w nas niepokój: jak to załatwimy, co powiemy, w jaki sposób postąpimy.