Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię.


kiedy-wró-drzwi-będą-dla-niego-ot­warte-lecz kiedy-wró-pew­ny-te­go-że kocha-pew­ny-że znów-nie odej­dzie-i że je­go-słowa
szantiilkiedywrócidrzwibędądlaniegoot­wartelecz kiedywrócipew­nyte­goże kochaże znównie odej­dziei że je­gosłowaprze­pełnionepo pros­tumiłością wte­dydo­piero sięw nichpojawiękiedy wrócidrzwi będąbędą dladla niegoniego ot­wartelecz kiedy wróciwróci pew­nypew­ny te­gopew­ny że znówże znów nie odej­dzienie odej­dzie i że je­goi że je­go słowasłowa będąbędą prze­pełnioneprze­pełnione po pros­tupo pros­tu miłością wte­dy do­piero siędo­piero się w nichw nich pojawiędrzwi będą dlabędą dla niegodla niego ot­wartelecz kiedy wróci pew­nywróci pew­ny te­gopew­ny że znów nie odej­dzieże znów nie odej­dzie i że je­gonie odej­dzie i że je­go słowai że je­go słowa będąsłowa będą prze­pełnionebędą prze­pełnione po pros­tuprze­pełnione po pros­tu miłością wte­dy do­piero się w nichdo­piero się w nich pojawię

Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni. -wesolutka214
wy­marzyłam-so­bie-słowa-i sy­tuac­-które-za­pew­ne-nig­dy-nie będą-mieć-miej­sca-marzyć prze­cie-nikt-mi nie zabroni
Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Scałuj słowa z ust Za­nim niedosłucha­ne będą już Gdy przyj­dzie la­to, je­sień, zi­ma i wiosna. Wy­susz łzy nieobecności Miłością. -xX Monte Xx
scałuj-słowa-z ust-za­nim-niedosłucha­ne-będą-już-gdy-przyj­dzie-­to-­sień-zi­-i wiosna-wy­susz-łzy-nieobecnoś-miłośą