Kiedy wrze­sień przy­niesie jesień, wte­dy każdy za­kochać chce się! 


kiedy-wrze­sień-przy­niesie-jesień-wte­dy-każdy-za­kochać-chce-ę 
alfreekiedywrze­sieńprzy­niesiejesieńwte­dykażdyza­kochaćchcesię kiedy wrze­sieńwrze­sień przy­niesieprzy­niesie jesieńwte­dy każdykażdy za­kochaćza­kochać chcekiedy wrze­sień przy­niesiewrze­sień przy­niesie jesieńwte­dy każdy za­kochaćkażdy za­kochać chcekiedy wrze­sień przy­niesie jesieńwte­dy każdy za­kochać chce

Nikt nie chce kochać, wszys­cy kochać boją się, a każdy chce być kochany.Za­bierz słoiki i przy­jedź. Je­sień w Bes­ki­dach jest wyjątko­wo piękna. Chcę znów usłyszeć: Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa.Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011 Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Let­nim dniem, w kapeluszu wi­tam cię przy pociągu. Ma­lino­wym pocałunkiem zat­rzy­mam cię przy sobie. Wiatr zer­wał się te­go ranka gdy pat­rzyłeś mi w oczy. Nie mówi się o tym, co działo się pod po­wieką nocy. Naj­piękniej­szy jest dzień rozświet­lo­ny twoim uśmiechem. I chcę się kochać, tak bar­dzo chcę się kochać! Gdy widzi się ciebie, pat­rzące­go na mnie, nie widzące­go ni­kogo innego.