Kiedy za­pad­nie ciemność w sekrecie Cieles­nym Podróżni­kiem Cię nazwę Szep­tać zacznę do uszu Twoich Lek­kie słowa jak mgła popołudniowa Krzyczeć będę w powietrze brzyd­kie wyrazy Tworzące mych doz­nań obrazy Gdy ra­zem skończy­my spacery przy­tulisz mnie mocno i wspólnie zaśniemy 


kiedy-za­pad­nie-ciemność-w-sekrecie-cieles­nym-podróż­kiem-cię-nazwę-szep­ć-zacznę-do uszu-twoich-lek­kie-słowa-jak-mgła
victoria_vvvkiedyza­pad­nieciemnośćsekreciecieles­nympodróżni­kiemcięnazwęszep­taćzacznędo uszutwoichlek­kiesłowajakmgłapopołudniowakrzyczećbędęw powietrzebrzyd­kiewyrazytworzącemychdoz­nańobrazygdyra­zemskończy­myspaceryprzy­tuliszmniemocnowspólniezaśniemy kiedy za­pad­nieza­pad­nie ciemnośćciemność ww sekreciesekrecie cieles­nymcieles­nym podróżni­kiempodróżni­kiem cięcię nazwęnazwę szep­taćszep­tać zacznęzacznę do uszudo uszu twoichtwoich lek­kielek­kie słowasłowa jakjak mgłamgła popołudniowapopołudniowa krzyczećkrzyczeć będębędę w powietrzew powietrze brzyd­kiebrzyd­kie wyrazywyrazy tworzącetworzące mychmych doz­nańdoz­nań obrazyobrazy gdygdy ra­zemra­zem skończy­myskończy­my spaceryspacery przy­tuliszprzy­tulisz mniemnie mocnomocno ii wspólniewspólnie zaśniemy kiedy za­pad­nie ciemnośćza­pad­nie ciemność wciemność w sekreciew sekrecie cieles­nymsekrecie cieles­nym podróżni­kiemcieles­nym podróżni­kiem ciępodróżni­kiem cię nazwęcię nazwę szep­taćnazwę szep­tać zacznęszep­tać zacznę do uszuzacznę do uszu twoichdo uszu twoich lek­kietwoich lek­kie słowalek­kie słowa jaksłowa jak mgłajak mgła popołudniowamgła popołudniowa krzyczećpopołudniowa krzyczeć będękrzyczeć będę w powietrzebędę w powietrze brzyd­kiew powietrze brzyd­kie wyrazybrzyd­kie wyrazy tworzącewyrazy tworzące mychtworzące mych doz­nańmych doz­nań obrazydoz­nań obrazy gdyobrazy gdy ra­zemgdy ra­zem skończy­myra­zem skończy­my spaceryskończy­my spacery przy­tuliszspacery przy­tulisz mnieprzy­tulisz mnie mocnomnie mocno imocno i wspólniei wspólnie zaśniemy 

gdy cie widzę już nic nie jest ta­kie sa­mo każdą spólna chwi­le nasza ogarnęły popioły tyl­ko w twoich oczach jes­tem kimś in­nym mis­tyczne wędrówki po­goń za szczęściem chwi­la zbłądzenia czu­je ze żyje je­sien­ny wiatr lek­ko opływa me ciało niemy szept dopływa do uszu chwi­le zamyśleń na pew­no już nic nie będzie jak dawniej Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię.Roz­kosze, ja­kie mężczyz­na czer­pie z miłości, są o ty­le uboższe od doz­nań ko­biety, że niedos­ta­tek przy­jem­ności mężczyz­na re­kom­pensu­je mno­gością przygód.Po­wiedz mi kim jes­teś gdy milczysz Po­wiedz czy jes­teś gdy widzę ,że myśla­mi uciekasz Po­wiedz co czu­jesz gdy pat­rzysz w oczy Nieobec­ności … Kocham cię Szep­ta spojrzenie Kocham Mówią us­ta mil­czącym pocałunkiem Warg do­ty­kiem krzyczysz Jestem Słowa ra­mion w które się wtulam Jestem Cho­ciaż nie ma mnie wcale Przy … Mówisz do mnie ? …Tobie Po­wie­działa, że kocha mnie jak przy­jaciółki, które zna od dzieciństwa. Łza spłynęła mi po po­liczku. To były naj­piękniej­sze słowa ja­kie kiedy­kol­wiek usłyszałam.Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów