Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca.


kiedy-zaczy­nasz-roz­wiązy­wać-ja­kiś-prob­lem-pier­wsze-roz­wiąza­nia-na które-wpa­dasz-są zwyk­-skom­pli­kowa­ne
steve jobskiedyzaczy­naszroz­wiązy­waćja­kiśprob­lempier­wszeroz­wiąza­niana którewpa­daszsą zwyk­leskom­pli­kowa­nei większośćludzina tympop­rzes­ta­jejeśli pójdzieszda­lejzżyjesz sięz prob­le­memi obie­rzeszce­bulkęz ko­lej­nychwar­stwto częstodoj­dzieszdo wyt­wornychi pros­tychroz­wiązańwielu ludzinie poświęcacza­sui ener­giina toaby dot­rzećdo te­gomiejscakiedy zaczy­naszzaczy­nasz roz­wiązy­waćroz­wiązy­wać ja­kiśja­kiś prob­lempier­wsze roz­wiąza­niana które wpa­daszsą zwyk­le skom­pli­kowa­neskom­pli­kowa­ne i większośći większość ludziludzi na tymna tym pop­rzes­ta­jejeśli pójdziesz da­lejzżyjesz się z prob­le­memz prob­le­mem i obie­rzeszi obie­rzesz ce­bulkęce­bulkę z ko­lej­nychz ko­lej­nych war­stwto często doj­dzieszdoj­dziesz do wyt­wornychdo wyt­wornych i pros­tychi pros­tych roz­wiązańwielu ludzi nie poświęcanie poświęca cza­sucza­su i ener­giii ener­gii na toaby dot­rzeć do te­godo te­go miejscakiedy zaczy­nasz roz­wiązy­waćzaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiśroz­wiązy­wać ja­kiś prob­lemsą zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większośćskom­pli­kowa­ne i większość ludzii większość ludzi na tymludzi na tym pop­rzes­ta­jezżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzeszz prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkęi obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nychce­bulkę z ko­lej­nych war­stwto często doj­dziesz do wyt­wornychdoj­dziesz do wyt­wornych i pros­tychdo wyt­wornych i pros­tych roz­wiązańwielu ludzi nie poświęca cza­sunie poświęca cza­su i ener­giicza­su i ener­gii na toaby dot­rzeć do te­go miejsca

Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz.Zaw­sze kiedy mam prob­lem, przy­po­mi­nają mi się Two­je słowa. Od ra­zu jest mi lżej. Roz­wiąza­nie przychodzi samo. Zaczy­nam wszys­tko od no­wa, tak jak­byś była tuż obok. Do­da­jesz siły. Wyz­nacz mi cel. --- z se­rii Życie jak skom­pli­kowa­ny la­birynt, z które­go nie można wyjść, a czym da­lej, tym trudniej.Ko­lej­ne występki idą jak z płat­ka; pier­wszy jest trud­ny, skom­pli­kowa­ny, ale jeśli na­wet ohyd­ny – to i tak niezapomniany.Większość ludzi, to zwierzęta stad­ne, gro­madzą się w gru­py, bo sa­mi są słabi, bez­silni. Jeśli w roz­mo­wie z kimś boisz się włas­ne­go zda­nia, wy­powiadasz je tyl­ko wte­dy, kiedy czu­jesz i widzisz wspar­cie in­nych osób, to gar­dzę tobą. Bo gdy nag­le znaj­dziesz się w sy­tuac­ji, kiedy będziesz sam, to jes­teś zerem.