Kiedy zdradził ją kocha­nek, nie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowi.


kiedy-zdradził-ją kocha­nek-nie mogła-ze wsty­-spoj­rzeć-w oczy-włas­ne­mu-mężowi
ryszard podlewskikiedyzdradziłją kocha­neknie mogłaze wsty­duspoj­rzećw oczywłas­ne­mumężowikiedy zdradziłzdradził ją kocha­neknie mogła ze wsty­duze wsty­du spoj­rzećspoj­rzeć w oczyw oczy włas­ne­muwłas­ne­mu mężowikiedy zdradził ją kocha­neknie mogła ze wsty­du spoj­rzećze wsty­du spoj­rzeć w oczyspoj­rzeć w oczy włas­ne­muw oczy włas­ne­mu mężowinie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczyze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­muspoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowinie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­muze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowi

Żyć tak, by móc w lus­trze spoj­rzeć so­bie w oczy z sa­tys­fak­cją, to zwycięstwo. -Ryder
Żyć-tak-by móc-w lus­trze-spoj­rzeć-so­bie-w oczy-z ­tys­fak­cją-to zwycięstwo
• 
 - bóg-mu­siał-być-na ą-zły-w dniu-w-którym poz­wo­lił-jej-spoj­rzeć-w ­go-oczy- 
A gdy wszys­tkich my­lił mój uśmiech, pot­ra­fiłeś spoj­rzeć mi w oczy i wie­dzieć, że nic nie jest w porządku. -mockingbird
a gdy-wszys­tkich-my­lił-mój-uśmiech-pot­ra­fiłeś-spoj­rzeć-mi w oczy-i wie­dzieć-że nic-nie jest w porządku