Kiedy zwykły człowiek zdo­bywa wiedzę,sta­je się mędrcem; kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie Zen 


kiedy-zwykły-człowiek-zdo­bywa-wiedzęsta­ ę-mędrcem-kiedy-mędrzec-osiąga-zro­zumienie-sta­ ę-zwykłym-człowiekiem-po­wie­dze­nie
autor nieznanykiedyzwykłyczłowiekzdo­bywawiedzęsta­je sięmędrcemkiedymędrzecosiągazro­zumieniesta­je sięzwykłymczłowiekiempo­wie­dze­niezen kiedy zwykłyzwykły człowiekczłowiek zdo­bywakiedy mędrzecmędrzec osiągaosiąga zro­zumieniezro­zumienie sta­je sięsta­je się zwykłymzwykłym człowiekiemczłowiekiem po­wie­dze­niepo­wie­dze­nie zen kiedy zwykły człowiekzwykły człowiek zdo­bywakiedy mędrzec osiągamędrzec osiąga zro­zumienieosiąga zro­zumienie sta­je sięzro­zumienie sta­je się zwykłymsta­je się zwykłym człowiekiemzwykłym człowiekiem po­wie­dze­nieczłowiekiem po­wie­dze­nie zen kiedy zwykły człowiek zdo­bywakiedy mędrzec osiąga zro­zumieniemędrzec osiąga zro­zumienie sta­je sięosiąga zro­zumienie sta­je się zwykłymzro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiemsta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­niezwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie zen kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je sięmędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłymosiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiemzro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­niesta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie zen 

Człowiek od­czu­wa przy­jem­ność, kiedy zdo­bywa zysk.W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą.Sta­re tek­sty nie pod­dają się gwałtow­nym za­lotom, lu­bią być zdo­bywa­ne długo i cier­pli­wie. Wte­dy do­piero nag­radzają tym, co w każdej miłości ma naj­wyższą cenę: wiernością.Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !  Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce.Wszys­tko sta­je się trud­ne, kiedy się chce po­siadać różne rzeczy, no­sić je ze sobą i mieć je na włas­ność. A ja tyl­ko pat­rzę na nie, a od­chodząc sta­ram się zacho­wac je w pamięci.